ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์สอนวิชาสังคม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
30,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
10-กันยายน-2529  
อายุ :
33  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
นิติศาสตร์ 
วิชาเอก :
นิติศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.50 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
มีทักษะในการเขียนบทความ และแสดงอรรถธิบายได้ดี ในแนวทางจริยธรรมคุณธรรม ศาสนา อารยธรรม สังคม กฎหมาย ประวัติศาสตร์(ไทย เอเชีย ยุโรป) จิตวิทยา ตรรกะหลักการคิด ผลพวงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย กาพย์ โคลง กลอน และสามรถแสดงข้อมูลจากหลายเรื่องให้เชื่อมโยง และศักยภาพในการสาธยายสื่อสารให้เห็นภาพและความเชื่อมโยงได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสาร และการพิเคราะห์จากสาเหตุ และเข้าถึงซึ่งนับ หรือเจตนารมณ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อการได้รับซึ่งข้อเท็จจริงหรือองค์ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-กุมภาพันธ์-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
16-สิงหาคม-2556  
ตำแหน่ง 1 :
ปฏิบัติการสินเชื่อ-เงินฝาก  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ทำงานแห่งที่2  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
19-สิงหาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
23-พฤษภาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
26000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
อุปสมบท/ทำงานที่อื่น  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ตุลาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 3 :
นักกฎหมาย/เจ้าหน้าที่กฎหมาย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
30000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ทำงานที่อื่น  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาที่มีโครงสร้างเน้นในด้านวิชาการอย่างเข้มข้น และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมในปัจจุบันยังคงมีการแสดงน้ำใจ และสะท้อนถึงความมีเมตตาของคนในสังคม และยังคงมีโครงสร้างที่ให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคโลกาภิวัฒน์ แต่ที่เห็นได้ชัดคือ ด้านศาสนาการให้ความสำคัญในศีลธรรมความดียังคงมีและเบาบางลงมากกว่ายุคของคนรุ่นก่อนเมื่อ20-30ปีก่อนมาก แสดงให้เห็นถึงการนิยมและให้ความสนใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการถูกปนเปอด้วยสิ่งยั่วยุตามช่องทางอื่นๆที่มีมากขึ้นและฉับไว จึงทำให้คนในสังคมมีจิตใจที่ถูกบดบังจากสิ่งภายนอกดังกล่าว จึงมองข้ามความดีงามของจิตใจ ชีวิตจิตวิญญานน้อยลงและขาดความเข้าใจมากขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือบุคคลที่จะสร้าง ชักชวน แนะนำในทางที่ทำใก้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้าน ส่วนการโยนิโสมนสิการคือ ศักยภาพขององค์คุณแห่งการเรียนนํ้าภายในของตัวผู้เรียน การศึกษาคือวิธีการเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งโดยตนเอง และโดยผู้อื่นหยิบยื่นให้ ดังนั้น ทััง3ประการจึงมีควาสำคัญในแต่ละด้านต่อมนุษย์ผู้เรียนรู้และฝึกได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างสูงและสัมฤทธิ์ผลได้ดีเมื่อนำทั้ง3ประการมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ สมกับศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง