ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
06-มีนาคม-2541  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ประวัติศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.7 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ภาษาบาลี
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดีมาก  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
. วาดภาพ ออกแบบ แกะโฟม ตัดโฟม ตัดโม งานประดิษฐ์ จัดผ้า ร้องเพลง ทำบายศรี . พิธีกร ผู้นำพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ดูดวง เขียนอ่านแปล อักษรไทน้อย อักษรธรรมอีสาน อักษรขอม . การใช้งานโปรแกรมตระกูล Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint ) . การใช้งานโปรแกรมแต่งภาพ Adobe Photoshop  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
นิสิตจิตอาสาช่วยงานมหาวิทยาลัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2560,2561และ2562  
บทความวิชาการดีเด่น ทางประวัติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2561  
กรรมการองค์การนิสิต  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2560,และ2562  
กรรมการกลางการเลือกตั้ง สโมสรนิสิต องค์การนิสิต สภานิสิต  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ ความคิดความรู้สึก ของเยาวชน ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่ออนาคตของประเทศไทย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในปัจจุบันนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดนั้นคงเป็นไปได้ยาก แต่สิ่งสำคัญคือการที่เราส่งเสริมให้คนดีและสอนคนทัศนคติดีคิดบวกเข้าใจในหลักธรรมชาติให้ได้มากๆเพื่อเป็นพลังที่ดีและส่งเสริมประเทศชาติต่อไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุด ในการศึกษาพัฒนาตนเองจนจบระดับอุดมศึกษา นอกจากวิชาการแล้วนั้นยังสอนวิชาชีวิตให้แก่ลูก เพื่อเป็นพลังที่ดีของประเทศชาติต่อไป