ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-สิงหาคม-2540  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
นิติศาสตร์ 
วิชาเอก :
นิติศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.34 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
จีน
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ด้านวิทยากรงานอบรมและบรรยายให้ความรู้ต่างๆ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ระดับภูมิภาค  
กรมประชาสัมพันธ์  
2556  
รองชนะเลิศการแข่งขันโต้ตอบปัญหาทางกฎหมาย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2562  
นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2562  
ประธานนักเรียน  
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี  
2556 และ 2557  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-ธันวาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
เสมียนทนาย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
หาประสบการณ์ใหม่เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งต่อการพัฒนาคนให้พร้อมต่อการพัฒนาประเทศชาติ กล่าวคือ ถ้าทุกคนไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการปลูกฝังจากครูอาจารย์ ย่อมถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีคุณภาพเพราะขาดความรู้ความสามารถไม่พร้อมต่อการพัฒนาประเทศชาติและตลาดแรงงานไทย อย่างไรก็ตาม ก็เกิดคำถามตามมาว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีการสังคายนาเรื่องการศึกษากันมาแล้วหลายครั้ง เล็กบ้างใหญ่บ้าง สุดท้ายการศึกษาไทยยังคงวนเวียนอยู่กับคำถามเดิมๆที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน กล่าวคือ คุณภาพระบบบริหารการจัดการศึกษา ปัญหาคือ การบริหารแบบราชการรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางและวิธีการทำงานตามข้อบังคับคำสั่งระเบียบ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นงานเชิงปริมาณและการทำงานถูกระเบียบ ไม่ได้นำไปสู่การบริหารที่ดีในแง่เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ขาดระบบตรวจสอบดูแลความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ส่วนใหญ่ทำงานเพื่อรักษาสถานภาพ ประโยชน์ของตนเองที่ขึ้นอยู่กับอำนาจของผู้บังคับบัญชา มากกว่าเพื่อพัฒนานักเรียนของตนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างทั่วถึง แม้จะมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงบ้าง แต่คือสถานศึกษาใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งเป็นส่วนน้อยของสถานศึกษาทั้งหมด ไม่ได้กระจายไปทั่วทั้งประเทศอย่างทั่วถึงเป็นธรรม เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีการกระจายการบริหารทรัพยากรและส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ อย่างทั่วถึงมากกว่า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าควรที่จะปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริง กล่าวคือ ต้องเปลี่ยนแปลงด้านระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพครู หลักสูตร การสอน การวัดผล ในแนวใหม่ที่สามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ และคุณลักษณะโดยรวมที่ใช้งานได้จริงในโลกสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมต่อการพัฒนาประเทศและยกระดับการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบัน เป็นสังคมใหญ่ ทุกคนต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน หากผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ใจ สิ่งเดียวที่เราสามารถพึ่งกระทำได้ ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน เมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ถ้าช่วยแล้วตนเองไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์และเป็นการบรรเทาทุกข์ให้เขาได้ ก็ควรพึ่งกระทำ นอกจากเราจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วยังเป็นการทำบุญการสร้างกุศลใหญ่ให้แก่ตนเองอีกด้วย เมื่อตรงกันข้ามหากเราได้รับความเดือดร้อน ผู้ที่เราเคยช่วยเหลือ เขามาช่วยเหลือเราตอบ ก็ย่อมถือว่าเป็นสังคมไทยที่มีกัลยาณมิตรที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันในยามที่อีกฝ่ายใดทุกข์ยากเป็นสิ่งที่สังคมไทยในปัจจุบันพึ่งมี แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้คนในสังคมไทยอยู่กลุ่มหนึ่ง ดำรงชีวิตด้วยความเห็นแก่ตัว กล่าวคือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม แม้ว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ แต่เขาเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือผู้อื่นเลย ย่อมถือว่าเขาขาดความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สังคมไทยพึ่งมี ฉะนั้นแล้วในทัศนะคติของข้าพเจ้าสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมใหญ่ ทุกคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เพื่อให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :