ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
14-กรกฎาคม-2529  
อายุ :
33  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อักษรศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาญี่ปุ่น 
เกรดเฉลี่ย :
2.18 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ญี่ปุ่น
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ด้านงานบรรณาธิการ ด้านงานพัฒนาบุคลากร ด้านงานประชาสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ทุนศึกษาภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง  
Japan foundation,Osaka, Japan  
2561  
รางวัลครูดีในดวงใจ  
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
2562  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-ตุลาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
Sales manager Japanese speaking  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
52550  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
บริษัทปิดกิจการ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ข้าราชการครู  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
18800  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
04-พฤษภาคม-2560  
ตำแหน่ง 3 :
ครูอัตราจ้าง  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
สอบบรรจุข้าราชการครูได้  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
06-มกราคม-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ตุลาคม-2557  
ตำแหน่ง 4 :
บรรณาธิการหนังสือ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
30000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
อยากพัฒนาตนเอง  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยเป็นการศึกษาที่ดีมีการเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงควบคู่ไประหว่างความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นครูเราจะต้องยึดในจริยธรรมจรรยาบรรณของการเป็นครู เป็นตัวอย่างที่ดีทางด้านวิชาการและด้านจริยธรรม 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมที่เน้นวัตถุนิยมเพราะฉะนั้นการเป็นครูที่ดีจะต้องเน้นย้ำเรื่องการดำเนินชีวิตที่อยู่ในสังคมทุนนิยมและวัตถุนิยมแต่ไม่ขาดความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เริ่มต้นที่กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ชี้แนะในหลักการ และความรู้ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในวัยเริ่มเรียนรู้ พ่อแม่โดยปกติเป็นกัลยาณมิตรที่ทุ่มเททั้งกายและจิตเพื่อให้ลูกเป็นคนดี มีความรู้ ลำดับต่อมา คือ ครู อาจารย์ สิ่งที่ได้จากกัลยาณมิตร เริ่มต้นจากประสบการณ์จากการสัมผัสด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และเลือกรู้ จำ ปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตนต้องการ ได้รู้หลักการต่างและความคิดรวบยอดของสิ่งต่าง ๆ เก็บใส่ในสมองเป็นพื้นฐานในการคิดในการพิจารณาตัดสินใจในการหาเหตุที่มา คือ โยนิโสมนสิการต่อไป