ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
02-มีนาคม-2527  
อายุ :
36  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ประวัติศาสตร์/จิตวิทยาการให้คำปรึกษา/สื่อสารมวลชน 
เกรดเฉลี่ย :
2.41 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ให้คำปรึกษาและการแนะแนวแก่นักเรียนผู้ที่มีปัญหาในการใช้ชีวิตภายในโรงเรียน การเรียน การเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อน นักเรียนที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ช่วยเหลือให้นักเรียนเข้าใจปัญหา เรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆในเบื้องต้นได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้จัดการสาขา  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
20000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ศึกษาจบหลักสูตรและพัฒนาตนเองสู่อาชีพครู  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในอดีตที่ข้าพเจ้าเรียน กับปัจจุบัน ถือว่าได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนามามาก ทั้งในเรื่องหลักสูตร กิจกรรมนักเรียน การเรียนการสอน และข้าพเจ้าเชื่อว่า การศึกษาไทยมีพัฒนาการที่ดีมาตลอดเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเด็กในยุคใหม่ ที่ต้องเตรียมรับมือกับความหลากหลายที่มากขึ้น และเมื่อข้าพเจ้าจะได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนานักเรียนในฐานะครู ข้าพเจ้าก็จะดำเนินรอยตามนโยบายด้านการศึกษานี้ต่อไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยปัจจุบันกำลังเผชิญกับโรคระบาด โควิด 19 มลพิษฝุ่น PM 2.5 และเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายของผู้คนในสังคมไทยที่ต้องเผชิญและใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้ ถ้าถามว่า เราคนไทยจะผ่านพ้นไปได้อย่างไร อันดับแรกเราต้องเริ่มที่ตัวเราว่าเรากำลังเผชิญปัญหาใดอยู่ หรือปัญหานั้นกระทบกับเรามากน้อยเพียงใด เราควรแก้ปัญหานั้นก่อน เช่น ปัญหาด้านโรคระบาด เราควรปฏิบัติตนตามนโบยายที่รัฐรณรงค์เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้คือการปลูกฝังในตัวเราเองก่อนอย่างดียิ่ง แล้วจึงจะสามารถถ่ายทอดสิ่งนี้ไปยังผู้อื่นได้ คือ ทั้งเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน หรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ที่เราได้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน โยนิโสมนสิการ การทำในใจให้ดีละเอียดถี่ถ้วน คือการพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่เราจะกระทำซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะแสดงออกมาด้วย กาย วาจา ใจ สิ่งที่เรากระทำลงไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยการมีสิ่งนี้ จึงต้องมีสติ คิด ไตร่ตรอง ให้อยู่เป็นพื้นฐานของระบบความคิดและจิตใจ(สมอง จิตใจ และการเรียนรู้)เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นใหม่