ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูอนุบาล​ ครูประถม​ ติวเตอร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
10-กรกฎาคม-2540  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษาปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
3.33 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ช่วยจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  
2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
29-กุมภาพันธ์-2563  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
จากการศึกษาไทยในปัจจุบัน​ ดิฉันคิดว่า​ การศึกษาคือการแข่งขัน​ เด็กเรียนเพื่อนำไปสอบแข่งกันไม่ได้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้และนำไปใช้จริง​ บางคนสอบแล้วลืมไปก็มี​ บางคนได้นำไปใช้จริงก็มี​ แต่ทั้งนี้ดิฉันอยากให้คุณครูบูรณาการการสอน​ STEM​ ให้ครบทุกด้าน​ ไม่ใช่เพียงแต่การท่องจำ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ตอนนี้สังคมไทยกำลังเกิดปัญหาเกี่ยวกับค่าฝุ่น​ pm 2.5​ ที่รุ่นแรง​ อันเนื่องมากจากมนุษย์ที่คอยทำลายและเบียดเบียนธรรมชาติ​ ซึ่งไม่แปลกใจทำไมสังคมโลกปัจจุบันจึงเป็นเช่นนี้​ แต่ถึงอย่างนั้น​ มนุษย์ก็ยังมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันแก้ไข้​ปัญหานี้​ ด้วยการร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก​ และทีการปิดโรงเรียน​ เพื่อลดการใช้รถใช้ถนนลดฝุ่นควันที่เกิดจากยานภาหนะ ดิฉันจึงอยากให้ทุกๆคน​ ร่วมด้วยช่วยกัน​ ที่ละเล็กละน้อย​ เริ่มจากการไม่เบียดเบียดธรรมชาติ​ ทั้งพืชและสัตว์​ เพียงแค่นี้โลกของเราก็จะกลับมาน่าอยู่เหมือนเดิมค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ​ เมื่อนำมาใช้กับการศึกษาคือ การคิดให้ถูกทาง​ คิดอย่างมีจุดหมายมีเป้าหมาย การคิดให้เป็นลำดับต่อเนื่อง​ คิดให้เป็นลำดับขั้นตอน การคิดด้วยความเป็นเหตุเป็นผล​ และการคิดให้เกิดประโยชน์