ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนคณิตศาสตร์ หรืออื่นๆ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
18-ตุลาคม-2536  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การจัดการโลจิสติกส์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.44 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานวางแผนจัดส่ง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ในอดีต คนไทยอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ ไม่รู้หนังสือ ไม่รู้ตำรา การศึกษาจึงมุ่งเน้นให้คนอ่านออก เขียนได้ เข้าใจ และรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ ซึ่งการศึกษารูปแบบนั้นเหมาะสมกับบริบทของสังคมสมัยนั้น แต่ในบริบทของปัจจุบันคนส่วนใหญ่ เด็กเล็ก เยาวชน เติบโตมาในสังคมที่อยู่ในสภาวะเรียนรู้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว คือการเรียนรู้สิ่งที่ชอบ สิ่งที่หลงใหล ทำให้เกิดการอ่านออก เขียนได้ ได้อย่างง่ายดาย ไปโดยปริยาย โดยได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมาย จากสังคมจริง และสังคมโลกออนไลน์ ทำให้สิ่งที่คนไทยยังขาดแคลนในปัจจุบัน ไม่ใช่ทักษะการอ่านออก เขียนได้ หรือท่องจำเหมือนในอดีตอีกต่อไป แต่เป็นทักษะการตระหนักรู้ การฉุกคิด หรือการรู้เท่าทันตัวเอง ว่าตนเองควรจะเรียนรู้เรื่องอะไร และทำอย่างไร ถึงจะได้รู้ในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้นั้น ขาดแคลนทัศนคติที่มองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ควรเสริมสร้างทักษะการตั้งคำถาม เพื่อให้คนไทยเป็นคนต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต อันจะนำมาซึ่งการจะพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป ทักษะการฉุกคิด การตีความ การสื่อสาร และอื่นๆอีกมากมายที่ขาดแคลน ก็ควรส่งเสริม และหาวิธีปลูกฝังด้วยเช่นกัน... 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เป็นสภาพสังคมที่ยังดีได้กว่านี้อีก สังคม หรือบ้านเมืองที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม เกิดจากการรวมกันของพลเมืองที่เยี่ยมยอด และการศึกษามีส่วนสำคัญค่อนข้างมากที่จะสร้างพลเมืองที่เยี่ยมยอด...  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
สำหรับผม คือการคิด ตัดสินใจ เรียนรู้ หรือเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานของความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับที่ไปที่มา สิ่งนั้นจึงจะมีน้ำหนัก น่าเชื่อถือ และควรค่าแก่การรับรู้