ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาศิลปะ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
20-สิงหาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การสอนศิลปะ 
เกรดเฉลี่ย :
3.64 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
จินตลีลาการแสดง นาฏศิลป์ไทย  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายมีการบูรณาการสาขาวิชาต่างๆเข้ามาการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลบยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้นจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อตัวผู้เรียนไปในทางที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามยังมีจุดบกพร่องของการศึกษาไทยอีกหลายจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นต่อๆไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันนั้นก้าวเข้าสู่ยุคแห่งกานเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตการเป็นอยู่ ซึ่งก็ได้ปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย แต่ในการเปลี่ยนแปลงไปนั้นเราก็ยังไม่ลืมวิถีชิวิตของความเป็นไทยอยู่การเคารพซึ่งกันและกันในวัยวุฒิที่แตกต่าง และอีกอย่างที่มีส่วนในการเปลี่ยงแปลงของสังคมก็คือ การมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายแต่เราก็ต้องรู้จักประโยชน์และโทษของมัน สุดท้ายสภาพสังคมไทยเราถึงเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือความมีน้ำใจของคนไทยที่จะทำให้สังคมนั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ธรรมมะสองข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากกับการศึกษาเพราะกัลยาณมิตรถือเป็นธรรมของครูผู้สอนเช่นการเป็นครูที่อ่อนโยน รักศิษย์ ก็จะทำให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไปด้วยความสุข การศึกษาก็จะไปในทางที่ดี อีกอย่างหนึ่งคือ โยนิโสมนสิกา การที่มีเหตุมีผล ก็จะสอดคล้องกับการศึกษาที่สอนให้การเรียนรู้ที่จะต้องมีหลักของเหตุและผล ธรรมมะสองหัวข้อนี้จึงจำเป็นมากของผู้ที่ถือปฏิบัติที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อการศึกษาให้ไปสู่จุดสูงสุด