ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์ช่างอุตสาหกรรม วิทยากร พิเศษ  
ประเภทของงาน :
Part Time  
เงินเดือนที่ต้องการ :
20,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
12-ตุลาคม-2511  
อายุ :
51  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาเอก  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การบริหาร-การจัดการ 
วิชาเอก :
การจัดการธุรกิจ 
เกรดเฉลี่ย :
3.35 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
Application Engineering Design  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ออกเเบบ ระบบ การจัดการพลังงานในองกรค์ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบพลังงาน สอนเรียบเรียงตำราสื่อสอนทางช่างและวิศวกรรม ออกเเบบผังองค์กรในอุตสาหกรรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
17-กรกฎาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการวิศวกรรมซ่อมบำรุง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
60,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ทำอยู่  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-มิถุนายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
05-กรกฎาคม-2561  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
80,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ย้ายมาอยู่บ้านชลบุรี  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-กรกฎาคม-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
05-มิถุนายน-2559  
ตำแหน่ง 3 :
ผู้จัดการโรงงาน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
55,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
หาประสบการณ์  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-สิงหาคม-2550  
-จนถึงวันสุดท้าย :
03-มิถุนายน-2555  
ตำแหน่ง 4 :
วิศวกรไฟฟ้าอวุโส  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
45,000บาท  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เรียนต่อ ป.เอก  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-สิงหาคม-2550  
ตำแหน่ง 5 :
ผู้จัดการฝ่ายบริการและพัฒนา  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
40,000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
เรียนต่อ ป.โท  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
จะต้องพัฒนาทักษะควบคู่กับทฤษฎีอย่างต่อเนื่อง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
จะต้อง ปรับตัวเเละทันต่อสถานะการที่เปลี่ยนแปลงทุกทุก มิติ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เราจะพัฒนาแนวคิดในเชิงหลักการของความเป็นจริงเเล้วนำมาบูรณาการ ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน