ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูดนตรีไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-ธันวาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ดุริยางคศาสตร์ 
วิชาเอก :
ดนตรีไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.28 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดีมาก  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
กีฬาฟุตบอลและตะกร้อ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เหรียญเงิน ระดับชาติ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก  
งานศิลปหัตถกรรม  
2560  
เหรียญเงิน ระดับชาติ ระนาดทุ้ม  
งานศิลปหัตถกรรม  
2560  
เหรียญทอง ระดับภาค เดี่ยวเครื่องปี่พาทย์  
งานศิลปหัตถกรรม  
2558-2560  
เหรียญเงิน ระดับภาค เดี๋ยวเครื่องปี่พาทย์  
งานศิลปหัตถกรรม  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูดนตรีไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ย้ายมาอยู่กรุงเทพ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 2 :
เปิดสอนพิเศษดนตรีไทยวันเสาร์-อาทิตย์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยยังเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำเนื้อหา และเน้นการสอบวัดผลแบ่งระดับนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ให้คุณค่ากับนักเรียนที่เรียนเก่ง เกรดเฉลี่ยสูง มากกว่านักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำ ข้าพเจ้าคิดว่าควรมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและมีความสามารถในด้านนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง ไม่เปรียบเทียบกับคนที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง จากกรณีข่าวต่างๆในปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรง การทำร้ายร่างกายในการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่บรรลุนิติภาวะและเป็นบุคคลในวัยเรียน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการดื่มของมึนเมาและการเสพสารเสพติด  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี การที่นักเรียนจะมีเพื่อนที่ดีได้นั้นจะต้องมีความจริงใจให้แก่กัน คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเวลาที่เพื่อนเดือดร้อน อยู่เคียงข้างในวันี่เพื่อนเดือดร้อน มีน้ำใจให้เพื่อนแบบสม่ำเสมอ ถ้าเรามีเพื่อนที่ดีอยู่ข้างๆกันชีวิตในการศึกษาเราก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วในระดับหนึ่ง โยนิโสมนสิการคือเราต้องเป็นคนที่มีความคิดพิจารณาทุกอย่างด้วยความมีเหตุผล สมเหตุสมผลกับความเป็นจริง คิดหาที่มาของเหตุอย่างเป็นระบบและนำไปแก้ไขหาหนทางที่ดีสุด มองว่าเรามีจุดผิดพลาดตรงไหนในเรื่องการเรียน เราสามารถนำจุดนี้ไปแก้ไขได้อย่างไร ถึงจะทำให้การเรียนของเราดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น