ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูดนตรีไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-ธันวาคม-2538  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ดุริยางคศาสตร์ 
วิชาเอก :
ดนตรีไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.28 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดีมาก  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
กีฬาฟุตบอลและตะกร้อ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูดนตรีไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยยังเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำเนื้อหา และเน้นการสอบวัดผลแบ่งระดับนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ให้คุณค่ากับนักเรียนที่เรียนเก่ง เกรดเฉลี่ยสูง มากกว่านักเรียนที่เกรดเฉลี่ยต่ำ ข้าพเจ้าคิดว่าควรมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและมีความสามารถในด้านนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง ไม่เปรียบเทียบกับคนที่เรียนได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง จากกรณีข่าวต่างๆในปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรง การทำร้ายร่างกายในการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่บรรลุนิติภาวะและเป็นบุคคลในวัยเรียน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการดื่มของมึนเมาและการเสพสารเสพติด  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี การที่นักเรียนจะมีเพื่อนที่ดีได้นั้นจะต้องมีความจริงใจให้แก่กัน คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเวลาที่เพื่อนเดือดร้อน อยู่เคียงข้างในวันี่เพื่อนเดือดร้อน มีน้ำใจให้เพื่อนแบบสม่ำเสมอ ถ้าเรามีเพื่อนที่ดีอยู่ข้างๆกันชีวิตในการศึกษาเราก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วในระดับหนึ่ง โยนิโสมนสิการคือเราต้องเป็นคนที่มีความคิดพิจารณาทุกอย่างด้วยความมีเหตุผล สมเหตุสมผลกับความเป็นจริง คิดหาที่มาของเหตุอย่างเป็นระบบและนำไปแก้ไขหาหนทางที่ดีสุด มองว่าเรามีจุดผิดพลาดตรงไหนในเรื่องการเรียน เราสามารถนำจุดนี้ไปแก้ไขได้อย่างไร ถึงจะทำให้การเรียนของเราดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น