ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนสังคมศึกษา,ครูพี่เลี้ยง,ครูปฐมวัย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
9,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
24-พฤษภาคม-2538  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.18 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
เขมร
ดีมาก  
ดี  
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
วาดภาพ,รำ,เต้น  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เหรียญเงินครูผู้ฝึกสอนมารยาทไทย  
งานศิลปหัตกรรม  
2561  
วิทยากรอบรมโครงการอบรมธรรมะ  
โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์  
2560  
วิทยกรอบรมธรรมะ  
โรงเรียนบ้านจรวย  
2560  
สอบไล่นักธรรม เอก โท ตรี  
ปริยัติธรรมสนามหลวง  
2557,2558,2559  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
27-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการศึกษา  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
28-ตุลาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
23-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 2 :
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ทำหน้าสอนอบ2-3 รอครูมาบรรจุใหม่ทั้ง2ห้อง  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
6000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
หมดสัญญาจ้าง  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
28-ตุลาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
23-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 3 :
ครูพี่เลี้ยง สอนสังคมศึกษาป.1-6  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
6000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
หมดสัญญาจ้าง,หมดงบประมาณ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยทุกวันนี้ในทัศนคติของดิฉัน การศึกษาไทยคือการทำให้เด็กบางคนนั้นไม่ได้มีความฉลาดขึ้นเลย เพราะ เป็นการสอนแบบสนใจเด็กแบบไม่ทั่วถึง ไม่ค่อยมีการสนับสนุนเด็กสักเท่าไร มีการแบ่งแยกเด็กที่ฉลาดอยู่กับคนที่ฉลาด ส่วนเด็กที่โง่ก็จะโดนทิ้งให้เหมือนว่าเป็นปมด้อย เด็กไม่สามารถมีความคิดที่แตกต่างไปจากกรอบได้ เพราะจะถูกมองว่าเป็นพวกที่ไม่ทำตามกฎระเบียบ สอนในสิ่งที่เปล่าประโยชน์ ตัดสินด้วยเกรดเฉลี่ย แทนที่จะมองที่ความสามารถของเด็ก แล้วสนับสนุน แต่กลับสอนด้วยมาตรฐานเดียวกัน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมในปัจจุบัน ค่าครองชีพแพง ภาษีเพิ่มทุกอย่าง และ ปัญหาทางสังคมในเด็ก ก็มีเยอะขึ้นมาก เช่น ความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กโดนกระทำชำเรา การใช้ความรุนแรงกับเด็ก เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างใกล้ ทำให้เด็กบางคนขาดโอกาสทางการศึกษาผลผลิตของชาติ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
มีความเข้าในในตัวนักเรียน เป็นมิตรกับนักเรียนพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินปัญหาพูดจาไพเราะและพร้อมที่จะรับฟังคำติชม ติเตียนคำแนะนำ จากผู้ใหญ่ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมต้นและพัฒนาความรู้กับตัวเองอยู่เสมอๆ เพื่อจะได้นำความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์