ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
22-พฤษภาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.18 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สอน พิธีกร ร้องเพลง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนโรงเรียนสัังกัดเมืองพัทยา  
โรงเรียนเมืองพัทยา 3  
2553  
ชนะเลิศ การแข่งขัน คำขวัญวันพ่อแห่งชาติ  
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  
2554  
รองชนะอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงโฟล์คซอง  
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  
2556  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
10-พฤษภาคม-2551  
-จนถึงวันสุดท้าย :
05-ตุลาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดภารกิจ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
สำเร็จการศึกษา  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
22-เมษายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
นักวิชาการภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ย้ายกลับภูมิลำเนา  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันนี้ได้เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 เด็กนักเรียนควรได้รับการเรียนในสิ่งที่นักเรียนชอบหรือสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ประกอบอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเด็ก ๆ ยังไม่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเท่าที่ควร เพราะยังขาดทรัพยากรหรือปัจจัยหลาย ๆ ด้าน หากปัจจัยนี้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาการเรียน เด็กไทยก็จะมีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น ขอแค่ได้มีโอกาสยื่นให้กับพวกเขา เขาก็พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และสิ่งสองสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ ครู และผู้ปกครอง เพราะสองสิ่งนี้คือแบบอย่างให้กับเด็ก เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาให้เขาเป็นคนเก่งและคนดีได้ หากครูและผู้ปกครองให้ความรู้และความเอาใจใส่แก่นักเรียน จะเป็นส่วนที่ทำให้การศึกษาไทยพัฒนาได้ไกลยิ่งขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญทางด้านวัตถุ แต่ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาและคุณธรรมน้อยลง พ่อแม่ไม่มีมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกน้อย ทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาโรคสมาธิสั้น ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักทรัพย์ การทะเลาะวิวาท ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ขาดภูมิคุ้มกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พ่อแม่ผู้ปกครองและครูควรนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้เด็กได้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษ และเห็นประโยชน์ที่ตามมาของการทำความดี โดยเริ่มจากผู้ปกครองให้ความอบอุ่นลูก ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา ปลูกฝังความมีวินัย ให้ความรู้เรื่องเพศไม่ให้มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวระหว่างพ่อแม่และลูก ปัญหาทางด้านอื่น ๆ จะลดน้อยลง และเยาวชนรุ่นใหม่จะมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณภาพ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาไทยและการดำเนินชีวิตควรเป็นกัลยาณมิตรดีที่ให้แก่กัน เพราะหากเราเป็นผู้มีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเราจะเป็นผู้ที่มีความน่าเคารพ เป็นผู้พูดให้คำแนะนำการปรึกษาที่ดี มีอดทนไม่หงุดหงิดฉุนเฉียวต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และถ่ายทอดเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ มีความคิดที่เป็นระบบ ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญต่อวิชาชีพครูและทุก ๆ อาชีพ เพราะถ้าขาดสองสิ่งนี้ไปจะเกิดผลเสียทางด้านการศึกษา