ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูอนุบาล,เจ้าหน้าที่บุคคล (HR),เจ้าหน้าที่ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
12,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
20-มกราคม-2536  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
บัญชี-การเงิน-การธนาคาร 
วิชาเอก :
การเงิน 
เกรดเฉลี่ย :
2.00 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
รำไทย  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (รางวัลชนะเลิศ)  
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
2548  
เด็กดีศรีพระหฤทัย  
คณะภคนีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ  
2550  
การแข่งขันสร้างโมเดลจำลอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 2)  
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 3  
2550  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันการศึกษาไทยยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้ในห้องเรียนเองถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ แต่ถ้าหากเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในชีวิตประจำได้จริง รวมถึงการส่งเสริมความสามารถพิเศษให้เด็กๆ เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีความเก่งและความชำนาญที่ไม่เหมือนกัน การให้ความสำคัญกับความแตกต่างของพวกเขา จะทำให้พวกเขากล้าแสดงออก และเห็นคุณค่าในตัวเอง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ยุคแห่งความสะดวกสบาย รวมถึงยุคแห่งการแข่งขันกับเวลา อาจสามารถเรียกว่ายุคบริโภคนิยมก็ได้ เราจะพบว่ามีข่าวออกมาให้เห็นบ่อยๆ อาทิเช่น คนหัวร้อนในขณะที่ขับรถ เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันกลางถนน การทะเลาะกันผ่าน Social เพียงเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน การวิจารณ์คนอื่นผ่าน Social โดยไม่เคารพไม่สิทธิของผู้อื่น จะเห็นได้ว่าถึงแม้หลายๆ อย่างกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่บุคคลนั้นกับแย่ลง แต่การมองโลกเพียงด้านเดียวไม่สามารถตอบคำถามสภาพสังคมได้ทั้งหมด ภายใต้ความวุ่นวายที่กล่าวไปข้างต้น ยังแฝงสิ่งดีๆ ที่สามารถเกิดขึ้นในรอบตัวเราในทุกๆ วัน ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ถือว่าในหนึ่งๆ วัน เราจะพบเรื่องดีๆ อาทิเช่น การเห็นผู้คนพยายามเบี่ยงรถเพื่อหลบให้รถพยาบาล การเห็นผู้คนช่วยเหลือคุณยายให้ถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย การเห็นผู้คนบริจาคช่วยเหลือคนยากไร้ มูลนิธิ โรงเรียน โรงพยาบาล ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงของสังคมอาจจะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ขึ้น แต่ในสิ่งที่แย่ ก็ยังมีมุมที่ดีให้เราเสมอ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การนำหลักกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการมาเป็นหลักพื้นฐานในการเรียนการสอน รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการศึกษา จะทำให้เกิดการสอนที่ประสบความสำเร็จ - โยนิโสมนสิการ (การรู้จักคิด) - กัลยาณมิตร (การมีมิตรที่ดี) การนำหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตรมาใช้ - ปิโย มีความน่ารัก การทำให้เด็กรู้สึกสบายใจ รู้สึกอบอุ่นใจ กล้าเข้ามาสอบถาม เข้ามาปรึกษา เป็นที่ไว้วางใจแก่พวกเขา - ครุ มีความน่าเคารพด้วยการประพฤติ สมควรแก่ฐานะ ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ รู้สึกว่าพวกเขาปลอดภัย และสามารถพึ่งพิงเราได้ - ภาวนีโย มีความน่ายกย่องด้วยความเป็นผู้รอบรู้ ทรงภูมิปัญญาที่แท้จริง รวมทั้งปรับปรุงตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขา ทำให้พวกเขาระลึกถึง และเอ่ยอ้างถึงด้วยความภูมิใจ - วัตตาจะ รู้จักพูดให้เหตุผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจให้คำแนะนำ ว่ากล่าวตักเตือน พร้อมกับให้คำปรึกษาที่ดี - วจนักขโม อดทนต่อถ้อยคำพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษา ซักถามคำเสนอแนะข้อวิพากษ์วิจารณ์อดทนฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว ใจกว้างเปิดใจยอมรับความคิดเห็น - คัมภีรัญจะกถังกัตตา แถลงเรื่องล้ำลึกได้สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป สามารถอธิบายให้ความกระจ่างได้ - โนจัฏฐาเนนิโยชเย ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหลชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวแบบที่ดี การนำหลักธรรมโยนิโสมนสิการมาใช้ การสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด มุ่งเน้นการฝึกผู้เรียนให้ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างตื้นๆ หรือเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น จัดเป็นสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก - อุบายมนสิการ หมายถึง การคิดหรือพิจารณาโดยอุบาย การคิดได้ถูกวิธี สามารถหาวิธีการสอนที่เน้นให้เด็กได้วิธีคิดที่ดี ถูกต้องและเป็นการคิดด้วยตัวของเขาเอง เราเป็นแต่เพียงผู้ให้แนวทางเท่านั้น - ปถมนสิการ หมายถึง การคิดได้ถูกทาง คิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนหรือลำดับของการคิดต่อเนื่องกัน สามารถเชื่อมโยงจากเนื้อหาไปสู่แนวปฏิบัติได้ - การณมนสิการ หมายถึง การคิดแบบมีเหตุผล เป็นการคิดแบบสืบค้นตามความสัมพันธ์กันของเหตุและปัจจัย ซึ่งสามารถคิดได้ 2 ทาง คือคิดจากเหตุไปหาผลว่า เหตุนี้จะนำไปสู่ผลในลักษณะไหนอย่างไร หรือจากผลไปหาเหตุว่า ผลนี้เกิดมาจากเงื่อนไขหรือสาเหตุใดก็ได้ - อุปปาทกมนสิการ หมายถึง การใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ เช่น การคิดหาวิธีการที่จะทำให้หายโกรธ มีสติหรือทำจิตใจให้เข้มแข็ง เป็นต้น ภายในหนึ่งวันของเด็กวัยเรียนเราจะเห็นได้ว่าชีวิตในโรงเรียน ในชั้นเรียนของเด็กเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ตื่นเช้ามาเตรียมตัวไปโรงเรียน ระหว่างวันเรียนหนังสือ ตอนเย็นเตรียมพร้อมในการเดินทางกลับบ้าน เป็นแบบนี้ในทุกวัน ยกเว้นวันหยุดและช่วงปิดเทอม หากการเรียนรู้อบอวลไปด้วยบรรยากาศการเรียนที่มีลักษณะช่วยเหลือพึ่งพา มากกว่าการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น มีครู มีเพื่อนที่เข้าใจ รู้ใจ ไว้วางใจ ใกล้ชิด สนิทสนม คุ้นเคย ย่อมรับรู้ถึงความอบอุ่น ปลอดภัย จิตใจเบิกบาน จะส่งผลให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ครูยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้หลักการหรือแนวทาง ส่วนหน้าที่ของการคิดค้นหาคำตอบหรือความจริงเป็นหน้าที่ของผู้เรียน การเป็นครูไม่ใช่เป็นเพียงเพราะหน้าที่ที่เกิดจากอาชีพเท่านั้น จะต้องเป็นครอบครัว เพื่อน พี่ น้อง ให้กับเด็กๆ ด้วย ให้ใจกับพวกเขา ให้พวกเขารู้สึกวางใจ และปลอดภัย พร้อมจะรับฟังและให้คำปรึกษาอย่างเปิดใจ เพราะการเป็นครูต้องเป็นมากกว่าครู เพราะบ้านหลังที่สองของเด็กๆ ก็คือโรงเรียน โรงเรียนที่ให้มากกว่าความรู้ และมอบความรักให้กับพวกเขากลับไปด้วย