ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
07-มิถุนายน-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.51 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
จับจีบผ้า จัดดอกไม้ แต่งกลอน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันนั้น ส่วนมากค่อนข้างที่จะก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆมากมาย โรงเรียนจะขาดสิ่งสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันนี้ นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆได้ ครูผู้สอนยังสามารถหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการสอนได้อีกด้วย ข้อสำคัญคือครูผู้สอน โรงเรียนบางแห่งยังต้องใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการสอนแทนหนังสือได้แล้วในปัจจุบันนี้ แต่มีช่องว่างสำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลหรืออยู่ในชนบทบางแห่งยังขาดสิ่งเอื้ออำนวยการเรียนการสอนแบบนี้อีกมากมาย ทำให้บางสิ่งบางอย่างที่นักเรียนในชนบทจะได้รับรู้ก็ไม่ได้รับรู้ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสื่อหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ ทั้งหมดจะทำให้เกิดข้อแตกต่างระหว่างนักเรียนในเมืองกับนักเรียนนอกเมืองอย่างสิ้นเชิง และรวมไปถึงการสอนที่สอนแบบไม่ทั่วถึง แบ่งแยกเด็กอ่อนเด็กเก่ง ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ผู้สอนควรเข้าใจเด็กและเรียนรู้เด็กเพื่อสอนให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันนี้ เกิดปัญหาอย่างมากมายหลายอย่าง ตั้งแต่มีสื่ออินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแพร่หลาย สังคมเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่สภาวะขาดแคลน คนไทยแบ่งแยกกันเพราะปัญหาทางการเมือง เมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายขึ้น สังคมก็เริ่มเปลี่ยนไปทั้งมนทางที่ดีคือ ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น การประกอบธุรกิจการทำงานราบรื่นง่ายขึ้น และไม่ดีเกิดจากตัวบุคคลในการใช้สิ่งอุปกรณ์สื่อสารว่าจะทำให้เกิดประโยชน์หรือโทษให้แก่ตนเอง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การมีกัลยาณมิตรที่ดีในการร่วมงานคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วกับการทำงาน แต่เราต้อมีมิตรจิตไมตรีกับผู้อื่นด้วย รู้จักคิด วิเคราะห์และแยกแยะเรื่องงานเรื่องส่วนตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่นจะดีได้ เราต้องปรับปรุงตัวเองเสียก่อน มีมิตรไมตรีที่ดีกับทุกอย่าง