ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนปฐมวัย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-มิถุนายน-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เกรดเฉลี่ย :
2.19 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
03-มีนาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-กุมภาพันธ์-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ฝ่ายบริหารทั่วไป/ธุรการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ฝึกงาน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
อยากให้รัฐบาลได้ปรังปรุงการศึกษา 1.ปรับคนในการเรียนแต่ละห้องให้ไม่เกิน30คนถ้าเกินขึ้นห้องใหม่ 2.เน้นปฎิบัติและการใช้ชีวิตจริง 3.เรื่องการบ้านให้เยอะมากๆจนบางครั้งเด็กไม่มีเวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวเล่นกีฬาหรือทำอะไรต่างๆแต่กลับต้องมานั่งทำการบ้านจนดึก  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ดิฉันคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะ อยู่ที่เราจะเลือกรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เฟสบุ๊ค ในแบบไหน เพราะเราไม่จำเป็นต้องรู้หรือกลัวว่าจะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง ไม่เสพติด สิ่งที่ไม่ดี ดิฉันไม่รู้ก็ไม่เห็นจะมีผลเสียอย่างไรกับตัวดิฉัน สิ่งที่ได้รับคือ ความสุข ความสวยงาม ของสังคม ของธรรมชาติ อาหารการกิน แต่ดิฉันใช้ชีวิต อยู่บ้านนอก เลยสบาย ถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ อาจอยากขึ้นนิด แต่ก็ทำได้ค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กลายมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ประกอบด้วย ขันติ โสรัจจะ คือ ความอดทน สงบเสงี่ยม พรหมวิหาร 4 คือ ความประพฤติที่ประเสริฐ สังคหวัตถุ 4 คือ หลักใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ และกัลยาณมิตรธรรม คือ มิตรที่ดี มิตรแท้ ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตนที่ดีและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเกิดความความศรัทธาที่จะเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดหาต้นเค้าปลายเหตุ