ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนดนตรีสากล, ครูสอนดนตรีเด็กประถม-มัธยม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-มกราคม-2540  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ดุริยางคศาสตร์ 
วิชาเอก :
ดนตรีเชิงพาณิชย์, กีต้าร์เบส 
เกรดเฉลี่ย :
3.06 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
พอใช้  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
Logic Pro,Sibelius,Key note,page  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์Microsoft Word, Pages, i Movie, Key note ทักษะด้านการใช้ดนตรีสำหรับคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับบันทึกเสียง (Logic Pro), โปรแกรมสำหรับบันทึกตัวโน๊ต (Sibelius) ทักษะด้านการใช้ซอฟแวร์ Window Pc, Mac OS ทักษะด้านการแต่งเพลง ทักษะด้านการเล่นเครื่องดนตรีได้มากกว่า1ชนิด (กีต้าโปร่ง, เปียโน) ทักษะความรู้ด้าน การตลาด (Marketing) เบื้องต้น  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
บรางวัลนักดนตรีดีเด่น ตำแหน่ง กีต้าร์เบส  
KPN  
2558  
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวงดนตตร  
Nonthaburi Youth Festival  
2557  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
02-สิงหาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
Technician sound  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
1000/วัน  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
Recording Engineer and Mixing Engineer  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
4000/งาน  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
25-กรกฎาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-สิงหาคม-2561  
ตำแหน่ง 3 :
ผู้ควบคุมวงการสอนวงดนตรี  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
600/วัน  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีประเภทวงดนตรีสตริง งาน To Be Number One  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
1000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
เป็นคุณครูและเป็นผู้ให้ความรู้ที่ดีนำความรู้ ทักษะทางด้านดนตรีมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับสิ่งใหม่ๆ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบันให้ดีขึ้นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวของนักเรียนให้ดีขึ้นได้เพื่อให้เขาออกไปเป็นคนที่ดี  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :