ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคอมพิวเตอร์/ครูคอมกราฟิก/ครูเทคโนโลยีการศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
24-ตุลาคม-2538  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เทคโนโลยีการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.95 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
กัมพูชา
ดี  
ดี  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดีมาก  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
html,css  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การประกวดสื่อวีดิโอสร้างสรรค์ จาก สสส.  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
2561  
การประกวดสื่อวีดิทัศน์ รายการภาษามหาสนุก  
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
2561  
นิสิตผลการเรียนยอดเยี่ยม  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
2560  
นิสิตผลการเรียนยอดเยี่ยม  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
12-ธันวาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
05-เมษายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ​ ปัจจุบัน​สอนคอมพิวเตอร์​วิทยาการคำนวณฟรี​ ที่โรงเรียนวอนนภา​ศัพท์ 1 เทอม  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
ไม่มีเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน​  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เพราะหมดช่วงระยะเวลาของการฝึกงาน จากสถาบันที่ส่งมา  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยนั้น เป็นสังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างไว ทันโลกทันสมัย เด็กมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่นคั่ง เเละยังยืนตลอดไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทย ผู้คนล้วนมีน้ำใจในการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมหน้าอยู่มากขึ้น สังคมไทยเรามีสิ่งที่เป็นที่ยึกเนี่ยวทุกสิ่งคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ถ้าทุกคนเข้าใจกัน ยังไงสังคมก็จะดีขึ้น สามารถผ่านทุกสถานการณ์ที่ร้ายหรือดี ไปด้วยดีค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :