ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทยและอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
22,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
10-พฤศจิกายน-2533  
อายุ :
29  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การบริหาร-การจัดการ 
วิชาเอก :
การจัดการทั่วไป 
เกรดเฉลี่ย :
2.80 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ญี่ปุ่น
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เต้นบาสโลบ,เป็นพิธีกร,  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯรางวัลโครงการชนะเลิศระดับประเทศ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2551  
รางวัลชนะเลิศโครงการมือใหม่หัดทำดีปี2  
อุทยานการเรียนรู้ TK park  
2549  
ผู้ดำเนินการโครงการ ขยายประสบการณ์ "ปันความรู้สู่น้องรักปี2"  
ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  
2551  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานขายสินค้า  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากเดินทางบ่อย  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
10,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเนื่องจากทำงานเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
9,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เป็นนักศึกษาฝึกงาน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ดิฉันคิดว่าประเทศไทยยังยึดติดกับระบบการศึกษาแบบเดิมๆ นั่นคือ การเน้นให้เด็กท่องจำแต่เพียงทฤษฎีเพียงเพื่อนำไปสอบ เรานิยมวัดความสามารถของเด็กกันด้วยผลคะแนน โดยไม่ได้คำนึงถึงว่า หากเจอปัญหาในชีวิตจริงแล้ว เด็กจะสามารถแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองได้หรือไม่  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทางด้านวัตถุ แต่ทางด้านจิตใจกลับเสื่อมโทรมลง สังเกตุได้จากค่านิยมความหรูหราและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ยึดติดกับวัตถุสิ่งของมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ค่านิยมคนเก่งมากกว่าคนดี ทำให้สังคมมีสภาพแก่งแย่งแข่งขัน ซึ่งการศึกษาสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพียงแต่ต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การเป็นครูในยุคดิจิตอล ดิฉันคิดว่าจะให้ความรู้เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ ครูต้องเป็นเพื่อนกับเด็กด้วย เพราะการทำให้เด็กยอมรับว่าครูคือเพื่อน เขาจะพร้อมเรียนรู้ กล้าที่จะคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง ครูจะต้องเป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่ดี ที่เรียกว่า กัลยาณมิตร ร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับเด็ก การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนั้น ต้องเกิดจากใจและใช้ปัญญาคิด ใช้หลักพรหมวิหาร4ในการครองชีวิต ใช้หลักคิดให้แยบคายแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งแบ่งง่ายๆออกเป็น4อย่าง 1.คือคิดเป็น คือการรู้จักคิดตามเหตุและผล 2.คือคิดให้ถูกวิธี ให้ถูกต้อง 3.คือคิดดี จะคิดอะไรก็ให้คิดด้วยความเมตตา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และ 4.คือคิดมีประโยชน์ จะทำอะไรก็ให้คิดในเชิงสร้างสรรค์ ถ้าครูคิดและทำแบบนี้ได้ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กและจะสามารถระบบการศึกษาไทยได้อย่างแน่นอน