ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
19-มิถุนายน-2539  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.34 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เกียรตินิยมอันดับ2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
12-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
22-กุมภาพันธ์-2562  
ตำแหน่ง 1 :
อำนวยการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ครบกำหนดเวลาฝึกงาน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-มิถุนายน-2559  
ตำแหน่ง 2 :
เอกสาร  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
9,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ศึกษาต่อ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
26-มิถุนายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
ครูพี่เลี้ยง  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยมีแนวโน้มลดลง มีด้วยกันหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ต่ำลง ทำให้พ่อแม่ไม่มีเงินส่งลูกเรียนในระดับสูงๆหรือโรงเรียนดีๆเด็กบางคนก็ต้องช่วยพ่อแมทำงานจึงไม่มีโอกาศได้รัยการศึกษา หรือบางคนที่ได้เรียนจบมาแล้วอาจจะทำงานไม่ตรงสายหรือจบออกมาแล้วไม่มีงานทำ ดังนั้น การศึกษาไทยจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายความคิดเด็กโดยการอบรม สั่งสอนให้เด็กโตมาในสังคมที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันสังคมไทยเกิดปัญหาขึ้นมากมาย ทั้งเรื่องของสภาพสังคมเศรษฐกิจ การแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้คนไทยเกิดภาวะเครียด จนลืมการช่วยเหลือ การมีน้ำใจต่อกันไป จึงอยากให้คนไทยหันมาให้อภัยกัน มีน้ำใจต่อกัน อย่าหลงวัตถุนิยมมากเกินไป เมื่อไหร่ที่เรามองโลกในแง่ดีมีน้ำใจต่อกันสังคมำทยเราก็จะอยู่มากยิ่งขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เมื่อเราทำงานกับผู่อื่นเราต้องมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ จะต้องคิดดีมีเหตุผลในการตัดสินใจทุกครั้ง