ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนสังคม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
23-เมษายน-2539  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.19 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ร้องเพลง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล ระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดหนังสั้นระดับชั้นม.4-ม.6  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต5  
2561  
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัล ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้นม.4-ม.6  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต5  
2561  
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดหนังสั้นระดับชั้นม.4-ม.6  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2561  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันเทคโนโลยีโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการจัดการเรียนการสอนแบบการบรรยายเหมือนสมัยก่อนอาจให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ การศึกษาไทยควรให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจากการลงมือทำให้ด้วยตน ดังนั้นครูควรพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ของตนเอง ปรับเปลี่ยนบูรณาการเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน จะเห็นได้ว่าการศึกษาของไทยในยุค4.0 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกับนโยบายของรัฐควรต้องสอดคล้องไปในทางเดียวกันต้องปฏิบัติได้จริง และสิ่งที่สะท้อนได้ดีที่สุดคือสำหรับการศึกษาไทยตอนนี้คือการสอบระดับชาติอย่างO-NET ซึ่งบางโรงเรียนมีผลการสอบที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแสดงเห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดี ถ้าใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์คนก็จะถูกหล่อหลอมให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ยกตัวอย่างในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนสมัยนี้ครูไม่จำเป็นต้องสอนแบบบรรยายเสมอไปแต่ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตนเองและให้คำปรึกษาดูแลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้การจัดบรรยายกาศในชั้นเรียนถ่ายทอดความรู้ความคิดกับนักเรียน เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู แม้แต่ผู้ร่วมงานโรงเรียนในองค์กรและผู้ปกครองที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โยนิโสมนสิการเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ทำให้ครูเข้าใจถึงธรรมชาติของนักเรียนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจบริบทของโรงเรียน