ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาคณิต ระดับประถม/ธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-ตุลาคม-2538  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ประถมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.31 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทัศนคติของดิฉันต่อการศึกษาไทย คิดว่าการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ําอยู่ เนื่องจากระบบการศึกษาไทยมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ดูบริบทของเด็กในแต่ละสถานศึกษาเลยว่าเป็นอย่างไร ต้องการอะไร และในการจัดการเรียนรู้ที่บอกว่าเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็รู้สึกว่ายังไม่สามารถทำได้จริงสักเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่ครูก็มักจะสอนเนื้อหาตามหนังสือเรียนซึ่งไม่ได้สร้างนวัตกรรมหรือหาเทคนิคการเรียนรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตนเอง เพราะเอาแต่ยึดเนื้อหาตามหลักสูตรหรือในหนังสือเกินไป แต่ความจริงแล้วหลักสูตรการศึกษามีไว้เป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้เท่านั้น ฉะนั้นครูควรจะต้องออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนของตนเองให้บรรลุตามจุดประสงค์และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้นั้นไปต่อยอดได้ เช่น การสอบต่างๆ และจากประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกสอนมาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาทำให้ดิฉันได้เห็นกระบวนการทำงานต่างๆของครูและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งก็พบว่า การทำงานต่างๆนั้้นเป็นระบบค่อนข้างดีแต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเตรียมงาน กิจกรรม การประเมินต่างๆ รวมไปถึงการติวสอบO-net และ NT มากกว่าการสอน จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่องของเด็กได้ เลยทำให้เด็กส่วนใหญ่ลืมเนื้อหาที่เรียนไปมไม่สามารถปะติดปะต่อได้ และพอเวลาสอนไม่พอ เนื่องจากเนื้อหาเยอะ ครูก็เลยต้องรวบรัดเนื้อหาซึ่งทำให้เด็กบางคนที่เรียนช้าตามไม่ทันจึงส่งผลต่อการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจริงๆแล้วดิฉันคิดว่าก่อนการเรียนรู้ทุกครั้งครูควรจะทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาใหม่เพื่อเป็นการทบทวนให้กับนักเรียนอีกครั้ง และเพื่อสำรวจว่ามีเด็กคนไหนที่ยังตามไม่ทันก็จะได้สามารถสอนซ่อมเสริมให้ในเวลาว่างต่อไปได้ และครูควรเน้นกิจกรรมการเรียนให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อเป็นการทบทวนและสร้างองค์ความรู้ต่างๆด้วยตนเองได้ ท้ายที่สุดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงคำแนะนำและปัญญาบางส่วนของการศึกษาไทย ดิฉันจึงคิดว่าการศึกษาของไทยยังคงต้องพัฒนาต่อไป โดยอาจจะต้องรื้อระบบการศึกษาไทยใหม่เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพที่สำคัญจะต้องมีผู้บริหารการศึกษาที่มีความสามารถและเข้าใจปัญหาของการศึกษาจริงๆเพื่อที่จะได้พัฒนาการศึกษาของไทยให้ตรงวัตถุประสงค์ จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาและก้าวหน้าให้เท่าทันประเทศอื่นๆ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ดิฉันคิดว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังแย่ไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆซึ่งมันทำให้เกิดผลกระทบร่วมกัน และดิฉันคิดว่าสถาบันครอบครัวถือว่ามีส่วนสำคัญต่อสภาพสังคมไทย เพราะเนื่องจากปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามักจะมีข่าวการใช้ความรุนแรงหรือการทำร้ายเด็กและผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ เช่น การถูกทุบตีทำร้ายร่างกาย การถูกข่มขืน การปล้นจี้้ การใช้สารเสพติด เป็นต้น ทั้งหมดนีัอาจเกิดจากสภาพสังคมในปัจจุบัน เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของพ่อแม่วัยหนุ่มสาว การขาดความรู้ การไม่ได้รับการศึกษาไม่มีผู้สนับสนุนจึงทำให้บุคคลเหล่านี้เติบโตมาโดยขาดการคิดวิเคราะห์ แยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก จึงทำให้เกิดผลกระทบตามมาในระยะยาว และเป็นการสร้างปัญหาให้สังคมมากขึ้น รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีในปัจจุบันอาจทำให้เป็นสาเหตุและกระตุ้นความเครียด และปัญหาให้กับทุกคน และดิฉันคิดว่าหากพวกเรายังไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็นำพาประเทศไทยดิ่งลงเหวไปเรื่อยๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรกับการศึกษาดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้ที่อาวุโส เพื่อนครู นักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครอง ซึ่งเราจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความรักความเมตตาต่อกัน อันจะนำพาไปสู่ความสันติ ความสงบ และความสามัคคีได้ ส่วนโยนิโสนมสิการกับการศึกษานั้นดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องของทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุ-ผล การรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น กรณีนักเรียนทะเลาะวิวาทกันครูจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าเป็นดิฉันจะเรียกทั้งสองมาคุยก่อนเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการทะเลาะวิวาท ถ้าผิดจริงก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนต่อไป หากโทษไม่หนักก็อบรมสั่งสอนด้วยการเจรจาตกลงซึ่งกัน และครูจะต้องอธิบายถึงผลที่จะตามมาให้นักเรียนได้เข้าใจและให้อภัยต่อกัน