ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูปฐมวัย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
17-พฤศจิกายน-2537  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
3.2 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
รักเด็ก และเข้าใจวิธีจัดการกับเด็กปฐมวัย ผลิตสื่อการสอนด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทำสื่อ และเล่านิทาน ร้องเพลงเด็กอนุบาลได้ และเคยมีประสบการณ์สอนเด็กอ.2 , อ.3 และ ป.2  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
14-พฤษภาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2560  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้ช่วยครูอนุบาล  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
7,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
จบการฝึกสอน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
27-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
06-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
ครูประจำชั้นป.2  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
18,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ย้ายไปสอนปฐมวัย  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
22-เมษายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 3 :
ครูประจำชั้นอ.3  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
17,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ซื้อบ้านจึงต้องทำการย้ายจากหอพักมาอยู่บ้าน ซึ่งระยะทางไกลพอสมควร  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาของไทยตอนนี้มีเด็กหลายๆแบบ ซึ่งเราต้องศึกษาและเรียนรู้นิสัยจากเด็กให้เข้าใจเขา เด็กบางคนเป็นเด็กพิเศษ ซึ่งเรายิ่งต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากๆ ต้องเข้าใจในการสอน การบอกเขา และมีวิธีในการจัดการกับเด็ก โดยจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเราไม่ได้ด้อยไปกว่าเพื่อน และควรให้พวกเขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความสนุก เล่น ร้องเพลง หรือผลิตสื่อต่างๆมาให้พวกเขาได้ใช้จริง และได้เรียนรู้กัน จะทำให้เด็กได้พัฒนาความคิด และพัฒนากล้ามเนื้อมือ และมีความเข้าใจกันและกันมากขึ้น 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยสมัยนี้ มีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามา ซึ่งการกระทำต่างๆที่อยู่ในสังคมขณะนี้เราควรเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆ อะไรที่ไม่ดีพ่อแม่ควรสอนลูกว่าอย่าทำ อะไรที่ดีก้อควรส่งเสริม ซึ่งจะทำให้สังคมเรามีสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้น ซึ่งจุดเริ่มต้นของเด็กเกิดจากครอบครัว ถ้าครอบครัวดี เด็กก็จะโตมาในความคิดที่ดี และทำตัวดี  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาสำคัญในสมัยนี้ เราควรจะต้องรู้จักคิด รู้จักวางตัว รู้จักเรียนรู้ในตัวของบุคคลอื่นจากเพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันได้อย่างเข้าใจและราบรื่น