ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์สอนศิลปะ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
26,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-มกราคม-2536  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
ทัศนศิลปศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.68 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ชนะเลิศการประกวดสร้างสรรค์ผลงานพี่หมีอัมรินทร์  
ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า  
2558  
รางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ประกวดวาดภาพ  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(MRT)  
2558  
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2559  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ว ครูมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของนักเรียน การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และการเรียนรู้คือความเจริญงอกงามเสมอ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยปัจจุบัน ประสบปัญหาที่เกิดจากการกระทำของวัยรุ่น ซึ่งเป็นบุคคลในวัยเรียนที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลเลี้ยงดูของบิดามารดาและผู้ปกครอง ปัจจุบันได้เกิดมีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ของสังคม ทุกปัญหาล้วนเป็นปัญหาของสังคม ซึ่งทุกคนในสังคมต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อให้ปัญหาลดน้อยลงหรือหมดไป องค์กรที่สำคัญที่สุดคือ ครอบครัว และสถานศึกษาที่มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรมบ่มนิสัย ประคับประคอง ให้ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนความเอื้ออาทร สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการกระทำและพฤติกรรมของเยาวชนในทุกๆด้าน ทั้งด้านบวกและด้านลบ นอกจากครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อเยาวชนแล้ว การสอนและการอบรมบ่มนิสัยของครูอาจารย์ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยต่อพฤติกรรมของเยาวชนเช่นกัน การศึกษาเล่าเรียน และการปกครองเยาวชนทุกฝ่ายต้องหันกลับมาทบทวนการเลี้ยงดู บ่มนิสัย การให้ความรับผิดชอบและการให้รางวัล ร่วมถึงการลงโทษ เพื่อสังคมไทยจะได้มีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถมาพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในการประพฤติปฏิบัติ ความเป็นกัลยาณมิตรของครู สนองธรรมชาติ ความต้องการของเด็กได้ตามทฤษฎีมนุษยนิยม ของมาสโลว์ (Maslow,1987อ้างถึงในสุรางค์โค้วตระกูล,2541) ช่วยให้เด็กจะได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนเองต้องการ