ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
22,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
24-พฤษภาคม-2534  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อื่นๆ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์การแพทย์(เกรดเฉลี่ย2.84) และการจัดการธุรกิจ(เกรดเฉลี่ย2.92) 
เกรดเฉลี่ย :
2.84 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, SPSS, ตัดต่อวีดิทัศน์, ออกแบบตึกอาคาร - มีความสามารถในการสอนประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3 - มีความสามารถในการสอนและติวสอบ o-net, TEDET, สอบเข้าศึกษาต่อ และโครงการแข่งขันต่างๆได้เป็นอย่างดี - มีความสามารถในการสอนได้ทั้งเด็กไทยและเด็กนานาชาติ - เป็นผู้สัมมนาหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการนำโบลานีโอโซมมาใช้เป็นระบบนำส่งยา 5-ฟลูออโรยูราซิล สำหรับรักษาโรคมะเร็งผิวหนัง” - วิจัยธุรกิจ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชาเขียวระหว่างยี่ห้อโออิชิกับยี่ห้ออิชิตันของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร” - วิจัยการตลาด เรื่อง “ค่านิยมการใช้เครื่องสำอางของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร” - วิจัย เรื่อง “รูปแบบการใช้ ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในพื้นที่ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร” - ได้คะแนน o-net ในวิชาคณิตศาสตร์ 77.50 คะแนน (คะแนนเต็ม100คะแนน)ระดับม.6ปี2552 - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ(Gifted) โรงเรียนประจำจังหวัดตรัง - ได้ผ่านการเข้าค่ายนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2ปี ติดต่อกัน - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ภาษาอังกฤษ จากสนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต2  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดบทเรียนการ์ตูน  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต2  
 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ(Scrabble) ม.3  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต2  
 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตฯ ม.2  
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต2  
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
09-พฤศจิกายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
Robotics Teacher and Chess Teacher (Teach and workshop in International Schools, Crescent International School Bangkok, Modern International School Bangkok, St Andrews International School Green Valley, The Regent's International School Bangkok, Garden International School Bangkok, Singapore International School of Bangkok ekamai campus, Singapore International School of Bangkok suvarnabhumi campus, Bangkok Patana School, Amnuay Silpa School)  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
700 Baht/hr.  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กันยายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 2 :
ครูสอนคณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
1000 บาท/วัน  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
06-มกราคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-สิงหาคม-2559  
ตำแหน่ง 3 :
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน, ครูสอนคณิตศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
 
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
12-ธันวาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครูผู้ช่วยและหัวหน้าฝ่ายวัดผล  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
19,200 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ปัจจุบันยังทำอยู่ แต่ต้องการออกไปเป็นครูผู้สอน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ในความคิดเห็นของกระผม กระผมคิดว่า ผู้เรียนควรมีความสุขกับการเรียน ผู้สอนควรหมั่นสังเกตผู้เรียนว่ามีความสามารถด้านไหน พยายามให้เขาค้นพบตัวเอง แล้วแนะนำส่งเสริมให้เขาเดินถูกทาง 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในความคิดเห็นของกระผม กระผมคิดว่าปัจจุบันสังคมไทยอยู่กันแบบครอบครัวขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มีปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ด้วย ผู้เป็นพ่อแม่ต่างก็ต้องทำมาหากิน เด็กบางส่วนอาจไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างพอควร ขาดที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและขัดเกลา  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :