ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
19-ธันวาคม-2533  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.15 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ร่ายรำ งานวิชาการ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบแห่งชาติ(ข้อสอบกลาง/O-NET)  
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา(เครือทาคอลิก)จ.นนทบุรี  
27/4/2558  
โครงการอบรมภาษาเพื่อนบ้านระยะที่2เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในต่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
20-31/7/2552  
โครงการเผยแผ่วัฒนธรรมทางการศึกษา  
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  
22/2/2554  
อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
18-20/3/2556  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ตุลาคม-2557  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ได้ทีทำงานที่อื่น  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
24-พฤศจิกายน-2557  
-จนถึงวันสุดท้าย :
04-พฤษภาคม-2558  
ตำแหน่ง 2 :
วัดผลประเมินผลและครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
16000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
การเดินทางไม่สะดวกไกลบ้าน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-มิถุนายน-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-สิงหาคม-2559  
ตำแหน่ง 3 :
ประสานงานธุรการฝ่ายบริหารวิชาการ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ได้ทีทำงานที่อื่น  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนต่อวิชาเรียนตลอดจนกฎข้อบังคับต่างๆ อาจทำได้โดยค้นให้พบสาเหตุที่ทำให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อบางสิ่งบางอย่าง แล้วจึงหาทางแก้ไขซึ่งอาจทำได้โดยให้การแนะแนว หรือให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาเรียน อาจจะพูดถึงประโยชน์ที่ได้จากการเรียน พูดถึงวิธีสอนว่าแต่ละฝ่ายทั้งครูและนักเรียนต้องร่วมมือกัน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
การปรับตัวของคนไทยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้ไม่เท่ากัน คนกลุ่มหนึ่งมีความรู้สึกว่าสังคมไทยต้องทำการปฏิรูปใหม่อย่างเร่งด่วนเพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทศวรรษที่ผ่านมา ไม่เท่าทันประเทศอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่า ซึ่งดูได้จากดรรชนีชี้วัดในด้านต่างๆที่หน่วยงานสากลระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในแต่ละปี ประเทศไทยถูกลดตำแหน่งลงไปเรื่อยๆ จนประเทศที่เคยล้าหลังกว่าเรา ปัจจุบันได้แซงหน้าประเทศไทยไปแล้วในหลายๆด้าน สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไม่ทันประเทศอื่นๆมาจากหลายปัจจัย ที่ทุกคนรู้แต่ไม่รู้จะแก้ไขกันอย่างไรดี คือระบบการเมืองที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นกันมากขึ้นและระบาดแพร่หลายไปทุกระดับ และการใช้นโยบายประชานิยม ของพรรคการเมืองเพื่อหาคะแนนนิยมโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เมื่อครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตรได้ช่วยแนะ ช่วยนำ ช่วยสอนเราแล้ว เราต้องรู้จักจับประเด็นนำ แง่คิดมุมมอง คำสอนของท่านมาเตือนมาสอน มาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้ด้วย