ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู, ธุรการครู, งานในโรงเรียน, วิชาการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
26,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
04-เมษายน-2524  
อายุ :
41  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การบริหาร-การจัดการ 
วิชาเอก :
ภาวะผู้นำการบริหารการจัดการการศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.5 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
SPSS  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
งานฝีมือในทุกๆด้าน, ทำขนมเค้ก, สอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
7ส  
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
2561  
Golden Ant  
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด  
2563  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-ตุลาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
วิชาการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
22500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ปัจจุบันยังทำอยู่  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
ครู  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
11680  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ไปต่างประเทศ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-เมษายน-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
28-สิงหาคม-2555  
ตำแหน่ง 3 :
ครู  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
10000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
สอบ กศน.ได้  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2545  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-ธันวาคม-2553  
ตำแหน่ง 4 :
การเงิน  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เป็นครู  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทุกวันนี้การศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยมีการบูรณาการทั้งจากวงการศึกษาและระบบราชการเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่อาจทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องของระบบไอทีกันมากขึ้นจนบางครั้งต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาเข้าด้วยกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนั้นเป็นยุคแห่งการแข่งขัน มีการแข่งขันกันมากขึ้นในทุกๆด้านโดยเฉพาะการแข่งขันในด้านการศึกษา บางครั้งทำให้คนที่มีฐานะยากจนไม่สามารถเรียนได้เท่าเทียมกับคนที่มีฐานะร่ำรวย และจนบางครั้งทำให้ผู้ที่มีฐานะยากจนรู้สึกว่าตนเองต่ำต่อยกว่าผู้ที่มีฐานะร่ำรวย และเป็นที่แยกระดับของคนแต่ละชนชั้นทั้งในด้านการศึกษา และด้านการงาน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นทิฏฐิ คือความเห็นเป็นทัสสนะ คือ ความเห็น เป็นญาณะ คือความรู้หรือเป็นปัญญา คือความรู้ทั่วถึงที่จำต้องการเป็นขั้นต้นของทุกๆคนในโลกแต่ว่าจะได้สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบดั่งนี้ได้ก็ต้องอาศัยความที่ใช้ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้นในการประกอบปลูกปัญญาให้ยิ่งๆขึ้นไปด้วยการ ฟัง การเรียน อันรวมในคำว่า สุตะด้วยการ คิด พินิจพิจารณา อันรวมเรียกว่า จินตา และด้วยการปฏิบัติ อบรมต่างๆในข้อที่พึงปฏิบัติอบรมนั้น อันเรียกว่า ภาวนา