ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
อาจารย์ภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
28,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
02-ตุลาคม-2539  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.82 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เขียนเรื่องสั้น พิธีกร  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลชมเชยการประกวดเรื่องสั้นมารยาทไทย มารยาทในสังคม  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
2563  
รางวัลการประกวดเรื่องสั้นของฉัน  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
2564  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
จากการสังเกตการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาของไทยพบว่าหลายที่ยังคงยึดตำราเดิมในการถ่ายทอดให้กับเด็ก ซึ่งดิฉันมีความเห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากหลายวิชา หลายทฤษฎี ได้รับการพิสูจน์มาอย่างดีแล้ว แต่สิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมนั้นคือการปรับตัวปรับแนวคิดเดิมให้เข้ากับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง เพื่อรับเรื่องราวใหม่ๆเพิ่มด้วย โดยเฉพาะครูผู้สอนที่ควรเรียนรู้ตลอดเวลา กล้ายอมรับและกล้าที่จะเสนอแนะเพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาและผลประโยชน์ของเด็กต่อไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ปัจจุบันเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงด้านการศึกษาที่ดิฉันเห็นว่ามีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ซึ่งดิฉันมองว่ามีความเหมาะสมเพราะการศึกษาย่อมควบคู่ไปกับการพัฒนา เมื่อการศึกษาก้าวหน้าย่อมทำให้เด็กมีพื้นฐานการเรียนการใช้ชีวิตที่ดี เมื่อเด็กดีเขาย่อมโตไปเป็นประชากรที่ดี และประชากรที่ดีนี้เองทำให้สังคมเจริญงอกงาม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เพื่อนนับเป็นคนสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ฉะนั้นจำเป็นต้องคัดกรองตามสำนวนที่ว่าคบพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล และเมื่อเรียนหรือทำงานร่วมกันก็ต้องมีสติ รู้จักไตร่ตรอง ใช้ทั้งตรรกะและความรู้สึกนึกคิดประกอบการตัดสินใจอย่างแยบยล ร่วมกันแสดงความเห็นและเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการเป็นครูก็ต้องระดมความคิดกันเพื่อพัฒนาให้ส่งผลประโยชน์กับเด็กให้มากที่สุด