ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
26,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
25-สิงหาคม-2527  
อายุ :
37  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
อักษรศาสตร์ 
วิชาเอก :
ปรัชญา 
เกรดเฉลี่ย :
3.50 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มกราคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
นักวิจัยตลาด  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
20,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
พิษโควิดและเศรษฐกิจ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2562  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
20,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เปิดบริษัทตนเอง  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2558  
ตำแหน่ง 3 :
ครูมานุษและสังคมศึกษา ประถมปลาย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
16,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
คนรู้จักชวนไปทำงานด้วย  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ธันวาคม-2555  
ตำแหน่ง 4 :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ โครงการรักษ์ป่าสร้างคน ๘๔ ตำบลวิถีพอเพียง  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
20,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ปิดโครงการ  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2553  
ตำแหน่ง 5 :
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
12,000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ศึกษาต่อ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ครูมีความตระหนักเรื่องของ Active Learning มากขึ้น เป็นทิศทางที่ดี 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
รับสื่อด้านเดียว ทำให้มองไม่เห็นความคิดที่บกพร่องของฝ่ายตน และอคติกับฝ่ายตรงข้ามจนเกินเหตุ ขาดความรู้สึกว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถอยู่ร่วมกับอีกฝั่งที่มีความเห็นที่แตกต่างได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ปัจจุบันมีช่องทางออนไลน์มากมายที่ทำให้เราสามารถหามิตรที่อยู่ในวงการศึกษามาร่วมพูดดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นได้มากมาย ซึ่งจะนำไปสู่การตรวจสอบความคิดทางการศึกษาของเราว่าเดินในทางที่ถูกต้องดีงามหรือไม่ อันจะนำไปสู่โยนิโสมนสิการทางการศึกษา