ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูจิตวิทยา ครูแนะแนว  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
18-กรกฎาคม-2537  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา และแนะแนว และการสอนภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
2.90 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2564  
ตำแหน่ง 1 :
ครูแนวแนวประจำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15,800  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ยายล้มป่วยกะทันหันจึงต้องย้ายกลับไปดูแลยายที่ปราจีนบุรี  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ด้วยกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครูยุคใหม่จึงควรปลูกฝังทักษะการคิดให้กับผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด มอบความรู้ที่มิใช่แค่มีในห้องเรียน แต่ต้องเป็นความรู้ที่นักเรียนทุกคนควรรู้ให้เท่าทันสังคมปัจจุบัน และสร้างแรงจูงใจ การคิดบวกให้กับพวกเค้าเพื่อเป็นฐานให้กับพวกเค้าในวันที่เจอปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในความคิดของดิฉันคิดว่า ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราผู้เป็นครูจึงควรมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด เพื่อที่นักเรียนจะได้มีองค์ความรู้ ความสามารถรู้เท่าทันสังคมไทยในปัจจุบันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อต่างๆ การเสพข่าว ข้อกฎหมายต่างๆ การจ่ายภาษี ซึ่งเราผู้เป็นครูก็ควรกระทำตนให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การที่เราจะมีความสุขในการทำงาน ส่วนนึงก็มักมาจากเพื่อนร่วมงาน สังคมในการทำงาน การที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เราควรมีจิตใจที่เมตตาต่อกัน มองส่วนร่วมเป็นหลัก รู้จักคิดวิเคราะห์ว่าอะไรที่ควรทำ อะไรไม่ควรทำ สิ่งผิด เราว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูก โดยไม่ลำเอียงฟังความข้างใดข้างนึง สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมเราให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นต้นแบบที่ดีของนักเรียน และบุคลากรในองค์กร