ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู/ครูสอนคอมพิวเตอร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
12-มิถุนายน-2541  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
เกรดเฉลี่ย :
2.92 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การนำเสนอผลงานวิจัยวาระการประชุมระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
25-มีนาคม-2560  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานพาร์ทไทม์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
9,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ศึกษาต่อ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
14-มีนาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2565  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เรียนจบ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะเมื่อเด็กเติบโตมานั้น การศึกษาคือเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เด็กนั้นเกิดกระบวนการการเรียนรู้ต่างๆ และให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การเรียนการสอนนั้นควรเอานักเรียนเป็นหลักและการให้ความรู้ต้องไม่ใช่เเค่จำกัดภายในห้องเรียนเท่านั้น อาจจะให้เด็กได้ลองในสิ่งที่ไม่เคยทำ หรือลองในสิ่งที่ตนเองชอบ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำให้นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนและมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีปะปนกันออกไป เพราะเราต่างพ่อต่างแม่ ความคิดจะไม่ตรงกันก็ไม่แปลก ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตนเองเพราะเราสามารถคิดต่างได้เเต่การคิดต่างนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ในตอนนี้สภาพสังคมไทยค่อนข้างไม่สู้ดีนักเท่าไหร่เพราะเพิ่งจะฟื้นตัวจากการที่เกิดโรคระบาดหรือที่เราเรียกกันว่า โควิด-19 ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตของคนไทยนั้นเปลี่ยนไป เพราะมันกระทบหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน การศึกษา สุขภาพร่างกาย เราจึงต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นและระวังตนเองให้มากกว่าเดิม ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ หรือความกดดันทั้งเรื่องเรียนและเรื่องการทำงานก็ค่อนข้างเยอะเช่นกัน จึงอยากให้คนไทยมีความเห็นอกเห็นใจกัน เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือกันมากขึ้น ไม่ว่าจะตำแหน่งไหน เพศไหน เราต้องมีการปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :