ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาดนตรี (ดนตรีไทย)  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
20,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
17-ธันวาคม-2529  
อายุ :
35  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.20 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดีมาก  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
1.มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด 2.สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีสากลได้ ได้แก่ เมโลเดียล ขลุ่ยฝรั่ง กลองพาเรดทั้งหมด เป็นต้น 3.สามารถฝึกทักษะดนตรีเพื่อดูแลและพัฒนาการศึกษาเด็กพิเศษได้ 3.มีความสามรถด้านการละครและการแสดงได้ 4.จัดวงขับร้องเพลงหมู่ประกอบงานกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 5.จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยเพื่อเสริมศักยภาพและการพัฒนาตนเองของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 5.ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสันทนาการ 6.เป็นช่างถ่ายภาพประจำตามกิจกรรมงานต่างๆ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดวงดนตรีไทย ประลองเพลงประเลงมโหรี ครั้งที่ 19 ระดับมัธยมศึกษาทั่วระดับประเทศ รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  
2547  
เป็นอาจารย์ผู้สอนดนตรีภาคปฏิบัติดนตรีไทย ที่มีนักเรียนได้รับคะแนนสอบระดับเกียรตินิยม  
สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)  
2564  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ครูอัตราจ้าง  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
7,500  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ได้รับอัตรเงินเดือนน้อย  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
28-มิถุนายน-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-กรกฎาคม-2564  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
21,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ย้ายที่อยู่อาศัยและไม่สนับสนุนวิชาดนตรีไทย  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษาของไทยมีการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น องค์ประกอบของการขับเคลื่อนที่สำคัญคือ ครู ครูที่ดีจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันการพัฒนาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ เมื่อหัวใจสำคัญมีความแข็งแรงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้ว การศึกษาไทยก็คงไม่ไกลจากการศึกษาโลก  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ถ้าจะกล่าวถึงสังคมในปัจจุบัน ก็คงต้องตอบว่า น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก เพราะสังคมในสมัยนี้จะขาดการยับยั้งชั่งใจ ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ตัดสินปัญหาด้วยกำลังโดยไม่ไตร่ตรองถึงผลที่เกิดตามมา ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้สังคมดีขึ้นได้ คือการปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมในอนาคต เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นจากการจิตสำนึกที่ดีในอนาคต  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาไม่เคยทำร้ายใคร มีแต่จะให้ประโยชน์แก่ในทุกคนทุกชนชั้น และยังสามารถสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์พร้อมได้ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถปลูกฝังศีลธรรมความดีด้วยพื้นฐานจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบไหนก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้นั้น ยอมมีค่าเสมอ