ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนภาษาไทย, ครูพี่เลี้ยง, ครูผู้ช่วย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
27-กุมภาพันธ์-2542  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.48 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถเขียน ออกแบบวรรณกรรมสำหรับเด็กได้ เขียนนิทานคุณธรรม หรือนิทานให้ความรู้แก่เด็กได้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันการศึกษาไทยค่อนข้างถูกจับตามอง หลายครั้งที่มีประเด็นอ่อนไหวเกิดขึ้น เช่น ด้านกฎระเบียบ การระเมิดสิทธิของเด็ก การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของครูและนักเรียน ฯลฯ ดังนั้นจึงมองว่าปัญหาเหล่านี้สามารถหาทางออกด้วยการใช้เหตุผลในการพูดคุยกับนักเรียน ใช้คำพูดประนีประนอมในการอธิบาย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงหาจุดกึ่งกลางของปัญหาได้ และปัญหาของระบบการศึกษาคือการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา จนบางครั้งทำให้ครูดูแลนักเรียนได้ไม่ทั่วถึง แต่สุดท้ายแล้วการศึกษาของไทยก็เป็นจุดสำคัญในการช่วยให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่ได้สอนแค่วิชาความรู้ แต่ยังสอนให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกับสังคมส่วนรวมได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันผู้คนต่างใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ เอาตัวเองเป็นหลัก และมักใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ดังนั้นสิ่งที่สามารถทำได้ในฐานะครูคือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเป็นคนที่มีเหตุผล ใช้ปัญญาแก้ปัญหา ห่วงใยคนรอบข้าง และอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนให้ดีที่สุด พยายามสอนเด็กให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมและมีภูมิคุ้มกันต่อโลกภายนอก  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการที่ทุกคนจริงใจ เข้าใจกัน สามัคคีกัน และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ไม่ว่าจะครูหรือนักเรียนย่อมส่งผลดี จะช่วยให้เรียนและทำงานได้อย่างมีความสุข รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ตัวคนเดียวแต่ยังมีเพื่อนและครูคอยอยู่ข้าง ๆ คอยสนับสนุน ความหวังดีเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดีของสังคม และมิตรที่ดีก็จะช่วยนำพาให้ประสบความสำเร็จ และการพึ่งพาตนเองหรือเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นก็ยังช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี รู้จักพึ่งพาตนเอง ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ และเสริมสร้างปัญญาของเด็ก