ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-พฤศจิกายน-2510  
อายุ :
54  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
การพัฒนาชุมชน-สังคมชนบท,ประวัติศาสตร์,ศาสนาและวัฒนธรรม,ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา 
เกรดเฉลี่ย :
1.96 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
อาหารและโภชนาการ ไทย-อิตาเลี่ยน เขียนบทความสังคมศีลธรรม จริยธรรม คติเตือนใจและข้อคิดต่างๆเผยแผ่ทางเฟสบุ๊ก  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-เมษายน-2531  
-จนถึงวันสุดท้าย :
05-มีนาคม-2537  
ตำแหน่ง 1 :
ครูพิเศษวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
10000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ไปช่วยงาน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-พฤษภาคม-2538  
-จนถึงวันสุดท้าย :
06-มีนาคม-2545  
ตำแหน่ง 2 :
ครูพิเศษวิชาสังคมฯ ประวัติศาสตร์  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
12000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
สมัครไปปฎิบัติหน้าที่  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
06-พฤษภาคม-2545  
-จนถึงวันสุดท้าย :
07-พฤษภาคม-2551  
ตำแหน่ง 3 :
ผู้ดูแลศูนย์อบรมเด็กไทยชาวเขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วิชาสังคมฯ ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
17000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
หมดวาระโครงการ  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 4 :
ครูพิเศษวิชาสังคมฯ ประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5-ม.3 ครูช่วยประจำชั้น ป.3,Gr.3  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15000 บาท  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ในฐานะที่เป็นครู..ที่มีหน้าที่สั่งสอนและให้การอบรมเด็กๆและเยาวชนไม่ว่าพวกเขาจะเรียนอยู่ระดับใด สถานที่ใด เราควรตระหนักภาระกิจที่สำคัญมาก คือการอภิบาลพวกเขาทั้งกาย ปิยวาจา จิตใจ เพื่อปูพื้นฐานทุกๆด้านเตรียมความพร้อมให้พวกเขาได้เจริญชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ในวันนี้และก้าวต่อไปในอนาคตที่สดใส เป็นทัศนคติทร่มีความสำคัญต่อการมอบความรัก ความเมตตา ของเด็กๆและเยาวชนต่อไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ในสังคมไทยนี้..เราที่เป็นครูหรืออยู่ในสังคมอา ชีพอื่นๆเราควรให้ความสำคัญในทุกๆด้าน ร่วมมือกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามต่อสภาพสังคมโดยรวมใช่..จะปฎิเสธไม่ได้ในเชิงความคิด แต่ควรนำทุกๆมิติทางความคิดนั้นมาหาข้อสรุปดีต่อกัน เพื่อทำให้สังคมเราน่าอยู่ สังคมก้าวไกล สังคมสดใสขึ้นเพื่อลูก-หลานของเราเอง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร...เรามีกัลยาณมิตรอยู่รอบๆตัวเราเองทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ทั้งในบ้านเราเอง/ครอบครัวเราเอง จงรักษากัลยาณมิตรที่ดีไว้นานๆกัลยาณมิตร..ควรมีความเมตตาต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันและเอื้ออาทรต่อกัน จงเป็นแสงสว่างดุจดั่งแสงเทียนที่คอยส่องสว่างนำทางต่อกัน จงอภิบาลด้วยความรักเมตตาต่อกัน จงคิดดี พูดดี ทำดี ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง กัลยาณมิตรทุกๆคน ไม่ควรเลือกแบ่งชนชั้น อายุ ศาสนา เพราะทุกๆคนคือมิตรภาพที่ควรเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันตลอดไป