ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิทยาศาสตร์ หรือครูสอนสะเต็มศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
20,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-ธันวาคม-2535  
อายุ :
29  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.00 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ไทย อังกฤษ  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เยาวชนดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2557  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  
สโมสรลูกเสือวชิรภพ  
2564  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤษภาคม-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-พฤษภาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
24000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ลาออกเพื่อทำงานวิจัยวิชาเรียน ระดับปริญญาเอก  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
โดยส่วนตัวคิดว่าภาพอนาคตการศึกษาไทย การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษา โดยเน้นให้เด็กเป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข มีคุณธรรม อาศัยการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเกิดการบูรณาการวิชา ต่างๆเข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการเพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการของผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
จากอดีตสู่ปัจจุบันสังคมมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมบุคคลให้เป็นไปตามที่สังคมกำหนดต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายที่มีความคิดเห็นต่าง แต่แท้จริงแล้วสังคมไม่เคยหยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่เราควรยึดถือ ยึดมั่น คือ 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา เเละพระมหากษัติริย์ ตลอดจนครอบครัว เเละกัลยานมิตร ให้มีความรักใคร่ปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทยเราต่อไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
หลักธรรมสำหรับครูกับการจัดการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็น แนวทางในการปฏิบัติตน ประกอบด้วย ขันติ โสรัจจะ คือ ความอดทน สงบเสงี่ยม พรหมวิหาร 4 คือ ความประพฤติที่ ประเสริฐ สังคหวัตถุ 4 คือ หลักใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ และกัลยาณมิตรธรรม คือ มิตรที่ดี มิตรแท้ ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่ครูเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตนที่ดีและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเกิดความความศรัทธาที่จะเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดหาต้นเค้าปลายเหตุ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญ คอยเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนบรรลุความสำเร็จ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นบุคคลที่สามารถคิดแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข