ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
18-ธันวาคม-2536  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.39 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดีมาก  
6.2 Web based Application
ดีมาก  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
- ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ - ทักษะการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ทักษะการติดต่อประสานงาน - ทักษะการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และเอกสารทางวิชาการ - ทักษะการให้คำแนะนำ และการให้คำปรึกษา  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ  
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2563  
ตำแหน่ง 1 :
อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
500บาท/ชั่วโมง  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กรกฎาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มีนาคม-2563  
ตำแหน่ง 2 :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เปลี่ยนสายงาน  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กุมภาพันธ์-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-มิถุนายน-2560  
ตำแหน่ง 3 :
Educational Service Coach  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
19,000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เปลี่ยนสายงาน  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-พฤศจิกายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-มกราคม-2560  
ตำแหน่ง 4 :
Service Officer  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
16,000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
เลื่อนตำแหน่ง  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มิถุนายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2559  
ตำแหน่ง 5 :
ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
350 บาท/ชั่วโมง  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ครูเปลี่ยนบทบาทมาเป็น Coach โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทำให้ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากกว่าในอดีต 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีประชากรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หรืออาชีพที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้เกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม มีความคิด ความเห็นในมุมมองด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :