ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครุอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
10,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
04-พฤษภาคม-2534  
อายุ :
31  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
2.89 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
พม่า
ดี  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
พูดภาษาพม่า กีฬาเปตองค่ะ ขอบคุณค่ะ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-มิถุนายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
ช่วยแม่ทำงานค่ะ เนื่องจากไม่มีใครช่วยค่ะ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
พิษของโควิดค่ะ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-มิถุนายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
23-กุมภาพันธ์-2563  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
5000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
พิษของโควิดค่ะ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ตามทัศนคติของดิฉัน การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการจัดการเรียนรู้ ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรมและจริยธรรม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาไทยถือว่า เปิดกว้างเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามที่ต้องการ แต่เด็กที่เก่งยังคงกระจุกตัวกันและเข้าเรียนตามโรงเรียนที่มีชื่อเสียงกันซะส่วนใหญ่ เด็กไทยยังเรียนแบบท่องจำ ไม่ได้คิดวิเคราะห์ อะไรมากมาย เด็กส่วนใหญ่มีแบบแผนการเรียนรู้อยู่ในกรอบ บางโรงเรียนขาดการสอนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศทำให้เด็กไม่กล้าสื่อสาร หรือใช้ภาษาต่างประเทศ อีกทั้งเวลาเรียนที่มากเกินไปและบางวิชาที่ไม่จำเป็น จึงทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก เพราะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งแบบแผนควบคู่กัน ขอบคุณค่ะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก เป็นสังคมนิยม ผู้คนต่างทำงานโดยเฉพาะสังคมในเมืองผู้คน ต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยสนใจกัน โดยเฉพาะสังคมเมือง แต่คนไทยได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มีน้ำใจให้กัน ดิฉันจงอยากเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ช่วยปลูกฝังเยาวชนไทย ให้เป็นคนเก่ง ดี มีศีลธรรม จริยธรรม ขอบคุณค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี เป็นหลักธรรมที่ต้องการให้มนุษย์ได้รู้และปฏิบัติในการเป็นเพื่อนที่ดี เป็นคุณสมบัติของมิตรแท้ โยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการพิจารณาความสอดคล้องและความสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง ความเป็นกัลยาณมิตรของครูช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูที่ประสบผลสำเร็จในการสอน มีพื้นฐานแห่งวัตรปฏิบัติที่เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน ขอบคุณค่ะ