ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ธุรการ ฝ่ายบุคคล ครูสังคม ครูอนุบาล ครูห้องพยาบาล ครูห้องสมุด  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-กันยายน-2533  
อายุ :
31  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
รัฐประศาสนศาสตร์ 
วิชาเอก :
การเมือง-การปกครอง การบริหาร กฎหมาย 
เกรดเฉลี่ย :
2.40 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดีมาก 
ดี  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
เกาหลี
พอใช้  
พอใช้  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
พอใช้  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ร้องเพลง การแสดง ทำอาหาร เขียนนิยาย-แต่งฟิค  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-เมษายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มีนาคม-2564  
ตำแหน่ง 1 :
พี่เลี้ยง+ที่ปรึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
25000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ครอบครัวน้องที่ดูแลไปอยู่ต่างประเทศ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
24-พฤศจิกายน-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
04-พฤษภาคม-2560  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15800  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ออกไปเป็นพี่เลี้ยง+ที่ปรึกษา  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-มิถุนายน-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
14-ตุลาคม-2560  
ตำแหน่ง 3 :
บาริต้า  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
12000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
หางานใหม่และได้งานที่โรงเรียน  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-กุมภาพันธ์-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 4 :
กุ๊ก  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ปิดกิจการ  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-ธันวาคม-2558  
ตำแหน่ง 5 :
พนักงานคีย์ข้อมูลประกันสังคม  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
9500  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
ไปแทนคนท้องทำงาน  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาต้องสอนให้เด็กเข้าใจไม่ใช่ยัดเยียดสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้กับเด็กนักเรียน การศึกษาไทยเน้นการบ้านมากกว่าความรู้ในหัวของเด็ก การพัฒนาของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน ความสามารถก็เช่นกัน จึงมองว่าไม่ควรเอาเด็กแต่ละคนมาเปรียบเทียบกัน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยสมัยนี้มีการเอดูเขตกันมากขึ้น มีการตระหนักปัญหาต่างๆกันมากขึ้น สิ่งที่ไม่สมควรจากการกระทำของสมัยก่อนที่มองว่าเป็นเรื่องปกติ ปัจจุบันทำให้มองว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องปกติ เช่นเรื่องการพูดคุกคามทางเพศกัน ความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน การบูลลี่ เป็นตัน ปัจจุบันมีการตระหนักรู้มากขึ้น เด็กสมัยนี้เรียนรู้และคิด วิเคราะห์ได้มากกว่าเด็กรุ่นก่อนๆ แต่ก็ยังมีความกดดัน ทำให้สังคมตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะ การอยู่รวมกันบนสังคมใหญ่ ต้องความเมตตา เอื้อเฟื้อต่อกัน การพูดการจาต้องถนอมน้ำใจกัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
เป็นคริสเตียน อาจไม่เข้าใจหลักศาสนาพุทธเท่าไหร่ พระเจ้าสอนเราว่า “ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนกันตัวเอง” ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด เวลาทำอะไรต้องทำด้วยใจถ่อม มีความรัก ความเมตตาต่อกัน อะไรที่เราช่วยได้ไม่เกินกำลังเราก็ช่วยกัน