ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูอนุบาล/ผู้ช่วยครู/พี่เลี้ยงเด็ก  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-พฤศจิกายน-2538  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษาปฐมวัย 
เกรดเฉลี่ย :
2.86 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ไทย-อังกฤษ  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
จัดทำแผนการเรียนการสอนและสื่อการสอนได้ ชอบงานประดิษฐ์ เป็นคนใจเย็น มีสติ มีความรับผิดชอบตรงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตนอยู่เสมอ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ธันวาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-ตุลาคม-2554  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
-  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทย เป็นการศึกษาที่มีหลายทิศทาง ประเทศไทยให้โอกาสทางการศึกษาแก่คประชาชนให้เข้าถึงได้อย่างเสรีมีโรงเรียนหลายประเภทที่เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนมาพัฒนาประเทศเช่น โรงเรียนรัฐบาลที่เกิดขึ้นตามนโนบายของรัฐบาลที่มาจากนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนมีความรู้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ยังมีโรงเรียนเอกชนและ โรงเรียนทางเลือก เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาบุตรหลานไปตามนโยบายของโรงเรียนเหล่านั้นก่อนจะมาถึงการศึกษาไทยในปัจจุบันนี้ในอดีตประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูงซึ่งเกิดจากการประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่เด็กชนบทมักจะไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง เมื่อช้านานมาแล้วจากวิกฤตนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่9 ได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมนี้ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเพราะตั้งแต่นั้นมาที่ทำให้การศึกษาไทยในชนบทมีโลกทัศน์และการเรียนรู้ที่กว้างไกลมากขึ้น จากตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและทำให้การศึกษาไทยค่อยๆพัฒนามาถึงปัจจุบันคือ ประชาชนชาวไทยสามารถเลือกสรรโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของตัวเองได้อย่างที่ต้องการ นับว่า การศึกาของไทยมิใช่บังคับเลือกเสียเพียงอย่างเดียวแต่นับว่ามีอิสระอย่างมาก ซึ่งนี้เองเป็นข้อดีของการศึกษาไทย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
2. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม คำกล่าวนี้กล่าวโดย นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ อริสโตเติล มนุษย์กับสังคมเป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้ เป็นที่น่าเสียดายที่บ่งสังคมกลับไม่น่าไว้วางใจแล้วในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ต้องอาศัยสังคมเพื่อเอาตัวรอดตามสถานการณ์จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่น่าอภิรมย์ได้อย่างไร สภาพสังคมไทยในปัจจุบันล้วนมีผลมาจากอดีต ปัญหาเศรษฐกิจหรือความไม่เสถียรทางการเมืองส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างฝังลึก เช่น คุณภาพ หรือ ความสุขของการดำรงชีวิตอยู่ ถ้ามีไม่พอและขาดศีลธรรมก็จะส่งผลในการเป็นขโมยที่สร้างความเดือดร้อน และอันตรายในสังคมไทย แม้ผู้คนส่วนใหญ่จากภายนอกจะดูปกติธรรมดาแต่ความที่กำลังเป็นประเทศพัฒนา ทำให้คนต้องทำงานอย่างหนักมากขึ้นทุกวัน เพื่อที่จะสามารถหาเงินและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ก่อเกิดความเห็นแก่ตัวในประเทศไทย เพบการก่ออาชญากรรมมากขึ้นทุกวันโดยพบต้นเหตุในการทำอาชญากรรมอย่างเช่นว่า ปล้นร้านทอง เพราะอยากรวย หรือข่าวนักศึกาโดนปล้น จี้ปาดคอเสียชีวิตเพียงเพราะอยากได้มือถือราคาแพงที่นักศึกษาถืออยู่ ฉะนั้นกล่าวไม่ได้เต็มปากว่าจากข่าวอาชญากรรม หรือ ยาเสะติดที่มีรายวัน ประเทศไทยหรือสังคมไทยเป็นสังคมที่น่าวางใจและปลอดภัยอย่างแท้จริง แต่จะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาหรือเอาตัวเองออกห่างจากสังคมที่ม่น่าเข้าร่วม ประเด็นนี้จึงเป็นที่น่าสนใจมากกว่า โดยการที่เราตั้งใจเล่าเรียนศึกษา ประพฤติตัวเป็นคนดี คิดดี อยู่กับคนดี เราก็จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะสภาพสังคมไทยเป็นเมืองพุทธและก็มีคนดีอยู่มากเช่นกัน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
3.ทั้งสองอย่างเป็นหลักการทางพุทธศาสนาที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะเกี่ยวกับการศึกา อย่างแรกไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามต้องการกัลยาณมิตรที่ดี กัลยาณมิตรที่ดีคืออะไร คือ การที่เรามีมิตรในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยความบริสุทธิ์ใจ กัลยาณมิตรในคราบความเป็นครูของนักเรียนยิ่งเป็นสิ่งที่ดีคือ การหวังดีต่อนักเรียนที่สอนอย่างแท้จริง มีเมตตา ตั้งใจสอนและทำความเข้าใจเด็กแต่ละคนและในการสอนนั้นเองมีหลักการในพุทธศาสนาที่สามารถนพมาช้ได้นั้น คือ โยโสมนสิการ ความหมายของโยโสมนสิการ หมายถึง กระบวนการคิดหาเหตุ หรือกระบวนการพิจารณาเหตุ ในการเรียน ครูต้องมีการสอนให้เด็กรู้จักคิดหาเหตุผล และรู้จักแยกแยะได้ด้วยตนเอง การปฏิบัติตามหลักโยโสมนสิการก็สามารถนำไปสู่การมองหากัลยามิตรที่ดีได้เช่นกัน