ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผุ้ช่วยอนุบาล  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
9,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
04-พฤษภาคม-2534  
อายุ :
31  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
2.89 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
ดี 
ดี 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
พม่า
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
พูดภาษษพม่า ฟุตบอลและเปตองค่ะ ขอบคุณค่ะ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2560  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-มิถุนายน-2562  
ตำแหน่ง 1 :
เตรียมงาน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ช่วยแม่ทพไร่ค่ะ เนื่องจากไม่มีใครช่วยค่ะ  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
18-มิถุนายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
5000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
โควิดทพำพิษค่ะ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยถูกมองในหลากหลายมุมมองทั้งในด้านดีและไม่ดี แต่สำหรับข้าพเจ้ามองว่าการศึกษาย่อมเกิดขึ้นจากการนำนโยบายและหลักสูตรที่มีมาใช้เพื่อจัดระบบการเรียนการสอนถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนโดยมีครูผู้สอนเป็นตัวกลางที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ขอบคุณค่ะ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำสูงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ฐานะทางการเงิน สังคม การเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ความสามารถในการเข้าถึงของผู้เรียนมีความเหลื่อมล้ำตามไปด้วย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนและเครื่องมือให้มีความแตกต่างและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน ขอบคุณค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ทุกคนทุกอาชีพพึ่งต้องมีความ "กัลยาณมิตร" ต่อผู้คนรอบข้าง ครอบครัว ญาติมิตร เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก และคนที่ไม่รู้จัก สังคมการศึกษาก็เช่นกัน กัลยาณมิตรจะเป็นสิ่งที่พัฒนาวัฒนธรรมภายในองค์กรการศึกษาให้เหมาะสมแก่การถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน และการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ผลที่ตามมาคือ งานที่มีประสิทธิภาพ รอบคอบ ระเอียดถี่ถ้วน "โยนิโสมนสิการ"สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามมา ขอบตุณค่ะ