ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
11-พฤษภาคม-2541  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.36 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดี  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ทำอาหาร  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
แต่งกายนักศึกษายอดเยี่ยม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันการศึกษาไทยมีการเปิดกว้างมากขึ้น แต่การศึกษาของไทยจะพัฒนาหรือไม่ ส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าขึ้นอยู่กับสังคม วิถีชีวิต ของคน ๆ หนึ่ง หากอยู่ในสังคมที่มีคนส่งเสริม ให้ความสำคัญกับความรู้ และคน ๆ นั้น ต้องการศึกษาความรู้จริง ๆ การศึกษาคงไม่ใช่เรื่องยากหากเราใส่ใจมากขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้นเชื่อว่าการศึกษาของไทยไปได้ไกลแน่นอน และการศึกษานั้นหากมันขึ้นอยู่กับสถาบัน ผลการเรียน คนที่จบสถาบันที่ไม่มีชื่อเสียง และผลการเรียนต่ำ จะกลายเป็นการศึกษาน้อย ไม่มีงานทำ อาชีพการงานเป็นเพียงสิ่งที่เราสนใจและอยากทำเพื่อเอาเงินมาหาเลี้ยงชีพตัวเอง อาชีพของคนที่ทำก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินทั้งหมดว่าคนคนนั้นจะดีหรือไม่ดี ดังนั้นเราจึงเรียนเพื่อหาความรู้และนำความรู้ที่ได้นั้นมาประกอบอาชีพที่เราเลือก 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุและด้านสังคมวัฒนธรรม แต่เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ ค่านิยม และการประพฤติปฏิบัติที่แสดงเห็นถึงความเสื่อมทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดหลายประการ เช่น นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย ยกย่องคนรวย โดยไม่คำนึงว่าจะร่ำรวยมาได้โดยวิธีใดเกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ อีกทั้งยังเบียดเบียนธรรมชาติ จนทำให้เกิดภัยธรรมชาติ เด็กและเยาวชนไทยถูกหล่อหลอมให้ยึดติดกับบริโภคนิยมมีพฤติกรรมการกินอยู่ฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตแสดงถึงความทันสมัย ทำให้อยู่ในสภาวะไร้ความสุข ทุกข์ที่อยากได้ของที่ตนต้องการแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการจึงเกิดความเครียดและความกดดัน กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ความมั่นคงทางสังคม กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยควรตระหนักถึงสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนที่เป็นอยู่และต้องใส่ใจหาทางช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้พ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายให้ได้โดยถอดบทเรียนจากสังคมของชุมชนท้องถิ่นสมัยในอดีตนำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :