ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาดนตรีไทย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-มกราคม-2542  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ดนตรีไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.47 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
HTML  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดีมาก  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ความสามารถทางด้านกีฬา เช่น แบดมินตัน ปิงปอง, ความสามารถทางด้านการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์, ความสามารถในการบริหารจัดการ, ความสามารถในการเล่าเรื่อง  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63  
2556  
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65  
2558  
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66  
2559  
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.1 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66  
2559  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ทัศนคติที่มีต่อการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา การเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และการสอนมุ่งเน้นที่การท่องจำ กิจกรรมภายในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนนั้นมีเป็นส่วนน้อย อาจเนื่องมาจากเนื้อหาการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับเวลาในการจัดการเรียนการสอน เมื่อข้าพเจ้าได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญา การจัดการเรียนรู้จะแตกต่างออกไปเป็นการเจาะลึกในเนื้อหาที่ตามสาขาตนเองเรียน ดังนั้นหากเราซึ่งเป็นผู้สอน สามารถจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ โดยสอดแทรกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รับฟังความต้องการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์สอนของข้าพเจ้าใน 1 ปีการศึกษา ข้าพเจ้าได้สอน ช่วงชั้น ม.2 ในเทอมที่ 1 และ ม.3 ในเทอมที่ 2 นักเรียน 2 ช่วงชั้นนี้ให้ความสนใจในการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้คือ ผู้เรียนจะเปิดใจเมื่อผู้สอนเข้าใจ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากโควิดมาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ และมีวินัยในตนเอง เช่น การเข้ารับวัคซีน การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น จากการติดตามข่าวทางช่องทีวีส่วนใหญ่มักพบข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนน เสียชีวิต และบาดเจ็บในทุกๆวัน หากเราเพิ่มความระมัดระวัง มีสติในการใช้ชีวิต ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทาง ถึงแม้ว่าเราจะระวังแต่เพื่อนร่วมทางไม่ระวังอุบัติเหตุก็ยังคงอาจเกิดขึ้นได้ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำในส่วนของเราได้ดีที่สุดแล้ว  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะนำพาไปสู่การพัฒนาองค์กร การคิดบนเหตุและผล การพิจารณาและไตร่ตรองก่อนลงมือทำ จะลดข้อผิดพลาดในการสอน หรือการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างในการดำเนินชีวิต