ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคม  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
26-ตุลาคม-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สังคมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.40 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
 
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดีมาก  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
คณะกรรมการจัดกิจกรรม การแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมปลายชิงถ้วยพระราชทาน ในสังคมวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2562  
คณะผู้จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ Geo-Literacy ปลุกจิตสำนึกสร้างพลเมืองอย่างไร ให้มากกว่ารู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2562  
เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเกมการศึกษา ประเภทบอร์ดเกม และการ์ดเกมในโครงการแสดงผลงานนวัตกรรมเกมเพื่อการศึกษา PLAY & LEARN เพลินเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2563  
นำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยธนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมโดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers) ร่วมกับเกมการศึกษาออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2565  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
30-เมษายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนสังคม  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษากำลังปรับตัวอยู่ท่ามกลการเปลี่ยนผ่านของภูมิทัศน์ใหม่ ที่ต้องพึ่งพาฐานความรู้แบบดิจิตอลที่อยู่ในกระแสการสื่อสารที่เปิดกว้างไร้ขีดจำกัด การปรับตัว-ปรับระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงจึงสำคัญต่อการศึกษา เเต่ทั้งนี้การศึกษาไทยยังมีการพัฒนาที่ยังเกิดช่องว่างในหลายๆปัจจัยจึงทำให้การศึกษาไทยยังเกิดปัญหาอยู่  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ อีกทั้งปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมหรือปัญหาทางสังคมจึงทำให้การแข่งขันกันเองเกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน ทำให้คนไทยมีความเครียดมากขึ้นและทำให้คนไทยมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน เกิดการแข่งขันแย่งชิงกันในสังคมปัจจุบันมากขึ้น  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี เป็นหลักธรรมที่ต้องการให้มนุษย์ได้รู้และปฏิบัติในการเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคุณสมบัติของมิตรแท้ (มีไมตรีต่อกัน) เมื่อได้คบกันหรือเข้าหากันแล้วจะก่อให้เกิดความดีงาม และความเจริญ ส่วนในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ เมื่อกล่าวถึงการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งพิจารณาได้ใน 2 ฐานะ คือ ในฐานะที่เป็นสาระเนื้อหาหลักธรรมและเป็นกระบวนการสอน ทั้งนี้ชีวิตในโรงเรียน ในชั้นเรียนของเด็กเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน หากการเรียนรู้อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตร การเรียนมีลักษณะช่วยเหลือพึ่งพาทั้งในสังคมคุณครูเองหรือนักเรียนเองมากกว่าการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น มีครู มีเพื่อนที่เข้าใจ รู้ใจ ไว้วางใจ ใกล้ชิด สนิทสนม คุ้นเคย ย่อมรับรู้ถึงความอบอุ่น ปลอดภัย ในการประพฤติปฏิบัติความเป็นกัลยาณมิตรของครู สนองธรรมชาติความต้องการของเด็กได้ตามทฤษฎีมนุษยนิยมของมาสโลว์ (Maslow,1987อ้างถึงในสุรางค์โค้วตระกูล,2541) ช่วยให้เด็กจะได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนเองต้องการ