ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูปฐมวัย,ครูประถมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-ตุลาคม-2542  
อายุ :
22  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
การศึกษาตลอดชีวิต 
เกรดเฉลี่ย :
3.68 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ทางด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ชนะเลิศโครงการวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถม  
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร  
2551  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-ตุลาคม-2559  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-ธันวาคม-2559  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานบริการ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
1,2600  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
โรงเรียนเปิดเทอม  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
08-มิถุนายน-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
10-กรกฎาคม-2563  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
1,5000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
หมดการจัดโครงการ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
19-พฤษภาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
20-สิงหาคม-2564  
ตำแหน่ง 3 :
นักศึกษาฝึกงาน  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
-  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
25-มีนาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
06-พฤษภาคม-2561  
ตำแหน่ง 4 :
พนักงานบริการ  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
ต้องศึกษาต่อ  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
09-พฤศจิกายน-2564  
ตำแหน่ง 5 :
ล้างจาน  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
9000  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
เรียนต่อ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันเห็นความล้มเหลวของการศึกษาไทยมากยิ่งขึ้น จึงอยากพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตข้างหน้า เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
มองเห็นว่าสภาพสังคมไทยและการศึกษาไทยในปัจจุบัน มีความล้าหลังมากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงอยากจะหาโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น เห็นตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เด็กมีการเรียนออนไลน์มากขึ้น เด็กบางคนไม่อยากเรียน เบื่อ ง่วงนอน เด็กอนุบาล3ที่เมื่อ 2 ปีก่อน อยู่อนุบาล1 เรียนออนไลน์มาตลอดจนอนุบาล3 ปัจจุบัน จากที่ได้ถามแม่น้อง น้องไม่สามารถเขียนและอ่านออกได้ เมื่อเทียบกับเด็กอนุบาล 3 ปีก่อนๆ ที่ยังไม่มีการเรียนออนไลน์ สามารถอ่านออกเขียนได้ได้เหมาะสมกับวัย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การดูแลเอาใจใส่เด็กๆเป็นอย่างดี และมีความสุขกับงานและเพื่อนร่วมงาน