ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูประถมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
12-สิงหาคม-2539  
อายุ :
26  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
การประถมศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
2.75 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
นาฏศิลป์-รำ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข. ระดับจังหวัด  
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  
2555  
เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข. ระดับจังหวัด  
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  
2556  
เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ข. ระดับภาคเหนือ  
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  
2556  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-ธันวาคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
08-ตุลาคม-2564  
ตำแหน่ง 1 :
ฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
-  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
กาศึกษาไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปตามบริบทของสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น มีความคลอบคลุมและพัฒนาจากเมื่อก่อนมากตามสมควร แต่ในการพัฒนานั้น ในเชิงเนื้อหา บางวิชาอาจยาก และมากไปสำหรับเด็ก และยังมีแนวโน้มจะยากขึ้นเรื่อยๆ จนนักเรียนอาจจะเครียดมากไปได้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้พัฒนาวิธีการสอน เทคนิคการสอน เน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากรูปธรรมในการลงมือปฏิบัติได้จริงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาพัฒนาให้ได้มากที่สุด เน้นการแนะแนวให้เด็กได้เห็นศักยภาพของตนเองรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร เพราะเด็กแต่ละคนก็ไม่จำเป็นต้องเก่งถนัดหรือชอบทุกวิชา และไม่ควรให้เด็กมีภาระอะไรมากเกินจำเป็น เพื่อให้มีเวลาไปเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ชีวิตตามวัย  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวัตถุค่านิยมและสังคมของคนไทยจึงส่งผลให้คนมีแรงกดดันทําให้คนไทยเกิดเป็นปัญหาขัดแย้งต่อกันความเห็นแก่ตัวของคนที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ สังคมซึ่งคนไทยลืมเรื่องของความมีน้ำใจและความให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงอยากให้คนในสังคมไทยมีน้ำใจรู้จักการให้อภัยเพราะการรู้จักให้อภัยช่วยเหลือแบ่งปันกันก็จะส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตสืบต่อไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การรู้จักเป็นกัลยณมิตรที่ดีได้ก็ต้องเริ่มจากการวางตัวที่ดีเคารพผู้ใหญ่และยิ้มแย้มอย่างเป็นมิตรรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยเฉพาะการให้เกียรติผู้ร่วมงานทุกคน คอยช่วยเหลือแบ่งปันมีน้ำใจต่อผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ และที่สำคัญพร้อมที่จะรับฟังคำติชมหรือตักเตือนจากเพื่อนร่วมงานได้ทุกเมื่ออย่างเต็มใจ พร้อมปรับปรงุตนเองสมอ