ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
16-ธันวาคม-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ประวัติศาสตร์ 
เกรดเฉลี่ย :
3.19 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
สเปน
พอใช้  
ดี  
ดี  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
วาดรูป งานพิธีกร การเขียนงานวิชาการ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-มิถุนายน-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-พฤษภาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
18000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เตรียมศึกษาต่อ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยังให้ความสำคัญต่อคะแนนสอบหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการเรียนเพื่อไปสอบเป็นหลัก จึงทำให้ผู้เรียนพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เกรดที่ดีมา จนบางครั้งลืมไปว่า ในวิชาเรียนได้สร้างเสริมศักยภาพของตัวผู้เรียนอย่างไร ตนมีความชอบ และความถนัดด้านไหน แต่อย่างไรก็ตามภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ คนเป็นครูจึงมีหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสม  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
โครงสร้างสังคมไทยถือเป็นวิถีที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทสำคัญ ไทยจึงต้องมีการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านเพื่อให้เกิดการลองรับด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจและนำมาสู่การพัฒนาการศึกษาในที่สุด  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษา คือการคิดวิเคราะห์จากเนื้อหาที่เรียนโดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เมื่อผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีหรือเนื้อหาที่ครูถ่ายทอดให้ จุดที่ครูพึงจะทำคือ เปิดประเด็นความคิดของนักเรียนว่า ทฤษฎีเหล่านั้นควรที่จะนำไปวิเคราะห์และปรับใช้อย่างไร และสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชุดความคิดสำคัญของนักเรียนที่จะนำไปต่อยอดได้และมีโยโสมณสิการมากขึ้น มากกว่าการเข้าใจเนื้อหาและจดจำ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จัดเป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในตัวผู้เรียนและครู รวมทั้งเพื่อนร่วมงานด้วยเช่นกัน