โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(งานครูต่างชาติและเงินเดือน)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
08-พฤศจิกายน-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-หนึ่งหนึ่ง-สองสองเวหนึ่งห้า:สี่ห้า:ศูนย์สองไอพีหนึ่งแปดจุดสองศูนย์ห้าจุดหนึ่งเจ็ดหกจุดแปดห้าสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18277
รายละเอียดงาน :
งานครูต่างชาติ... 1.ตรวจสอบประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี(กรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพ) 2.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยทำหนังสือส่งตัวและพาไปยืนยันที่ สน.ตำรวจแห่งชาติ 3.ดำเนินการจัดส่งสอบ TOEIC 4.ติดต่อ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองในการเปลี่ยนเป็น NON-B VISA/ต่ออายุ/ย้ายเล่ม/ยกเลิก 5.ติดต่อ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองในการแจ้งย้ายถิ่นที่อยู่ 90 วัน / RE ENTRY 6.ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อการโอนค่าตอบแทนการทำงานทุกเดือน 7.ออกหนังสือรับรองและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับการจ้างงานต่างชาติ 8.ออกหนังสือแต่งตั้ง/ถอดถอน เพื่อขอใบอนุญาตจ้างเป็นครูต่างชาติกับคุรุสภา 9.ติดต่อกระทรวงแรงงานเรื่องการขอมีและหรือยกเลิก WORK PERMIT 10.ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และหรือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 11.ดำเนินการรายงานตัวและประสานงาน การยื่นเรื่องแจ้งที่พักอาศัย TM.30(งานพิเศษ)ด้วยเอกสาร 12.ติดต่อกรมสรรพากรเรื่องการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ต่างชาติ เมื่อมีการจ้างงานแล้ว 13.ประสานงานและทำเรื่องการประกันสุขภาพหมู่ AETNA ให้ครูต่างชาติ ตั้งแต่เริ่มสมัครจนถึงเบิกสิทธิต่าง ๆ 14.ควบคุมดูแลการประเมินผลการทดลองงานของครูต่างชาติ ตามระยะเวลาทดลองงาน 120 วัน 15.ควบคุมการขาดลาสาย พร้อมทำรายงานสรุปการมาปฏิบัติงานของครูต่างชาติ และแจ้งให้หัวหน้าครูต่างชาติทราบ 16.จัดทำ เรียกชี้แจง ใบเตือนและใบแจ้งการหักเงินของครูต่างชาติ ในกรณีผิดวินัยตามสัญญาจ้าง 17.บันทึกข้อมูลและดำเนินการระบบ KSP SCHOOL ที่เป็นส่วนครูต่างชาติทั้งหมด 18.ช่วยดำเนินการประสานงานให้ TCSS เกี่ยวกับการจ้างครูต่างชาติ(ในการติดต่อหน่วยงานราชการภายนอก) 19.ติดตามเอกสารพ้นสภาพ การเลิกจ้างครูต่างชาติ และการยกเลิกเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ตามวันเวลาเมื่อพ้นสภาพการเป็นครู 20.จัดทำเอกสารงานทุกอย่างของครูต่างชาติให้เป็นระบบสารบรรณที่ถูกต้อง 21.ดำเนินการจัดจ้างครูต่างชาติให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ งานบริการด้านอื่น ๆ...(Day-to-Day ) 1.ออกหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือเลิกจ้าง หนังสือประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนให้บุคลากร 2.ปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่าง ๆ 3.จัดทำ บันทึก รายงาน รวบรวมใบเตือนทางวินัยเป็นแฟ้มประวัติรายบุคคลของครูต่างชาติ 5.รับเรื่องราวร้องทุกข์ของครูต่างชาติ เพื่อเสนอฝ่ายบริหารทราบและหาทางแก้ไข 6.ให้ข้อมูลข่าวสารครูต่างชาติ เมื่อครูมาติดต่อ 7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมเช่น อยู่เวรหลังเลิกเรียน 16.30-17.30 น. (มีค่าตอบแทนพิเศษ) งานด้านค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Payroll)... 1.ทำรายงานเงินเดือนบุคลากรและพิมพ์สลิปเงินเดือน 2.ทำรายงาน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.1ก)ที่กรมสรรพากรทุกเดือน 3.ทำรายงาน และส่งเงินสมทบประกันสังคม(สปส.01)ประจำเดือน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกเดือน 4.จัดทำเอกสารด้านการรับรองที่มีตัวเลขเงินเดือนให้บุคลากรทุกคน 5.ดูแลประสานงานยื่นเรื่องการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน 3% ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.ดูแลบริการสมาชิกหน่วยงานสวัสดิการ 1969 สภาคริสตจักรในเรื่อง การสมัคร/ลาออก/ขอกู้เงิน/เพิ่มลดหุ้น/เกษียณอายุ 7.ทำรายละเอียด ภงด.1ก และส่งภาษีประจำปี(50ทวิ)พร้อมยื่นภาษีประจำปีส่งสรรพากร 8.สรุปการเบิกจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.ปริญญาตรี ขึ้นไป
 
• 2.ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี
 
• 3.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 
• 4.มีประสบการณ์ด้านเอกสารราชการของการจ้างงานครูต่างชาติ (ขอสงวนสิทธิ์ลบชื่อออกหากผู้สมัครเข้ามาไม่มีความรู้หรือประสบการณ์การทำงานด้านนี้)
 
• 5.มีความรู้เรื่องการทำ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• recruit@thaichristian.ac.th ฝ่ายบุคคล โทร. 097-323-4489
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ฝ่ายบุคคล
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน