โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(งานครูต่างชาติและเงินเดือน)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
11-พฤศจิกายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์หนึ่ง-สองสองเวศูนย์เจ็ด:สองเจ็ด:หนึ่งหกไอพีสามจุดแปดหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดสองจุดเจ็ดเจ็ดสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18277
รายละเอียดงาน :
งานครูต่างชาติ... 1. จัดทำหนังสือส่งตรวจสอบประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรี / ประวัติอาชญากรรม / ขอเปิดบัญชี / ขอใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการทำ WP&VISA 2. ประสานงานให้คำแนะนำ จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการทดสอบ TOEIC (ถ้ามี ) 3.ติดต่อ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองในการเปลี่ยนเป็น NON-B VISA/ต่ออายุ/ย้ายเล่ม/ยกเลิก 4.ติดต่อ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองในการแจ้งย้ายถิ่นที่อยู่ 90 วัน / RE ENTRY 5.ออกหนังสือแต่งตั้ง/ถอดถอน เพื่อขอใบอนุญาตจ้างเป็นครูต่างชาติกับคุรุสภาและยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และหรือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 6.ติดต่อกระทรวงแรงงานเรื่องการขอมีและหรือยกเลิก WORK PERMIT 7.ดำเนินการรายงานตัวและประสานงาน การยื่นเรื่องแจ้งที่พักอาศัย TM.30(งานพิเศษ)ด้วยเอกสาร 8.ประสานงานเรื่องการประกันสุขภาพหมู่ AETNA ให้ครูต่างชาติ ตั้งแต่เริ่มสมัครจนถึงเบิกสิทธิต่าง ๆ 9.ควบคุมดูแลการประเมินผลการทดลองงานของครูต่างชาติ ตามระยะเวลาทดลองงาน 120 วัน 10.ควบคุมการขาดลาสาย พร้อมทำรายงานสรุปการมาปฏิบัติงานของครูต่างชาติ และแจ้งให้หัวหน้าครูต่างชาติทราบ พร้อมทำใบเตือนต่าง ๆ ของ ครูต่างชาติ 11.บันทึกและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของครูต่างชาติในระบบ KSP SCHOOL และ Opec.go.th ให้เป็นปัจจุบัน 12.ติดตามเอกสารพ้นสภาพ การเลิกจ้างครูต่างชาติ และการยกเลิกเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ตามวันเวลาเมื่อพ้นสภาพการเป็นครู 13.ดำเนินการจัดจ้างครูต่างชาติให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจัดทำเอกสารงานทุกอย่างของครูต่างชาติให้เป็นระบบสารบรรณที่ถูกต้อง งานบริการด้านอื่น ๆ...(Day-to-Day ) 1.ออกหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือเลิกจ้าง หนังสือประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนให้บุคลากร 2.ปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ เพื่อติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่าง ๆ 3.จัดทำ บันทึก รายงาน รวบรวมใบเตือนทางวินัยเป็นแฟ้มประวัติรายบุคคลของครูต่างชาติ 5.รับเรื่องราวร้องทุกข์ของครูต่างชาติ เพื่อเสนอฝ่ายบริหารทราบและหาทางแก้ไข 6.ให้ข้อมูลข่าวสารครูต่างชาติ เมื่อครูมาติดต่อ 7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมเช่น อยู่เวรหลังเลิกเรียน 16.30-17.30 น. (มีค่าตอบแทนพิเศษ) งานด้านค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Payroll)... 1.ทำรายงานเงินเดือนบุคลากรและพิมพ์สลิปเงินเดือน 2.ทำรายงาน และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.1ก)ที่กรมสรรพากรทุกเดือน 3.ทำรายงาน และส่งเงินสมทบประกันสังคม(สปส.01)ประจำเดือน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกเดือน 4.จัดทำเอกสารด้านการรับรองที่มีตัวเลขเงินเดือนให้บุคลากรทุกคน 5.ดูแลประสานงานยื่นเรื่องการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน 3% ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.ดูแลบริการสมาชิกหน่วยงานสวัสดิการ 1969 สภาคริสตจักรในเรื่อง การสมัคร/ลาออก/ขอกู้เงิน/เพิ่มลดหุ้น/เกษียณอายุ 7.ทำรายละเอียด ภงด.1ก และส่งภาษีประจำปี(50ทวิ)พร้อมยื่นภาษีประจำปีส่งสรรพากร 8.สรุปการเบิกจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 9. ทำหน้าที่บำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่บุคลากรทุกคนของโรงเรียน โดยการประกาศเกียรติคุณ 10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และครู รวมถึง พนักงานทุกคน เพื่อประกอบความดีความชอบ ต่อ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• 1.ปริญญาตรี ขึ้นไป
 
• 2.ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี ( ระดับ A2 ขึ้นไป )
 
• 3.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 
• 4.มีประสบการณ์ด้านเอกสารราชการของการจ้างงานครูต่างชาติ (ขอสงวนสิทธิ์ลบชื่อออกหากผู้สมัครเข้ามาไม่มีความรู้หรือประสบการณ์การทำงานด้านนี้)
 
• 5.มีความรู้เรื่องการทำ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• tanyalak.sr@thaichristian.ac.th ฝ่ายบุคคล โทร. 061-872-0507 หรือ 097-323-4489
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ฝ่ายบุคคล
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน