สคูลจ๊อบ ภูมิใจที่ได้รับโอกาสพัฒนาเว็บไซต์ทรงคุณค่าเหล่านี้

ทีมงานเล็ก ๆ เช่น สคูลจ๊อบ มีความภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับโอกาสให้เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ใหญ่ ๆ เว็บไซต์ที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทยเหล่านี้

1. มหาเถรสมาคม www.mahathera.org
องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย เป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลขนาดกลาง ประกอบด้วยระบบสรุปการประชุมและมติมหาเถรสมาคมตลอดทั้งปีของสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2. โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com

เว็บไซต์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว็บไซต์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวมข้อมูลของโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศกว่าหมื่นโรงเรียน ช่วยอำนวยประโยชน์สำหรับศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศตลอดจนโรงเรียนเอง ในการจัดการ การพัฒนาและการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน www.krupra.net
เว็บไซต์ฐานข้อมูลพระสอนศีลในโรงเรียน ของสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมข้อมูลพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ

4. ค่ายวัยใส www.kaiwaisai.com วิปัสสนาไทย www.vipassanthai.org
เว็บไซต์ของสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์รวมข้อมูลการเข้าค่ายคุณธรรมของโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

5. สายด่วนชาวพุทธ www.buddhisthotline.com
เว็บไซต์โครงการสายด่วนชาวพุทธ Buddhist Hotline สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม ช่องทางใหม่ในการบรรเทาและแก้ปัญหาความเครียดความทุกข์ของคนในสังคมผ่านหมายเลขโทรศัพท์ด่วนบน 3 เครือข่ายหลักของประเทศ และเว็บไซต์ช่วยให้คำปรึกษาถามตอบปัญหาชีวิตแก่บุคคลทั่วไป

6. มหาบาลีวิชชาลัย www.mahapali.com
เว็บไซต์มหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป สถาบันที่รณรงค์และเชิญชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี สถาบันที่จัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ภาษาของพระพุทธเจ้าให้ชาวบ้านได้เรียนแบบง่าย ๆ เพื่อสืบต่อพระศาสนาและสร้างกุศลปัญญาแก่ชาวพุทธและผู้สนใจทุกคน