เว็บไซต์โรงเรียน ช่วยแนะนำโรงเรียน แนะนำหลักสูตรการเรียน และ เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนของท่านง่าย
เว็บไซต์โรงเรียน เช่น yourschoolname.ac.th ช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของโรงเรียนได้ดีกว่า Facebook ที่ใครก็มาสร้างเฟสในชื่อโรงเรียนของท่านก็ได้ Facebook ค้นหาข้อมูลได้ยาก จัดหมวดหมู่ได้ยาก Facebook สะดวกเฉพาะส่งข่าวสารและ แชร์ ไลค์เท่านั้น
โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมโรงเรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ปรับปรุงได้ง่ายและรวดเร็ว
เว็บไซต์ราคาไม่แพง (เมื่อเทียบกับสิ่งพิมพ์) สื่อสารได้กว้าง ไกลกว่า ให้ข้อมูลได้ลึกกว่า update ได้เร็วกว่า ค้นหาข้อมูลได้ง่ายกว่า
หมายเหตุ
1. ราคา มีการปรับเปลี่ยนขึ้นตามระยะเวลา และความสลับซับซ้อนของระบบ
2. ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป โรงเรียนจ่ายเฉพาะค่าโดเมน ค่าพื้นที่เก็บเว็บ และค่าดูแลเว็บไซต์ รวมกันเพียงปีละ 5,000 บาทเท่านั้น
3. ชำระมัดจำในวันว่าจ้าง 50% และชำระส่วนที่เหลือ 50% ในวันส่งมอบงาน
4. โดเมนและอีเมล์ในชื่อโดเมนโรงเรียนสามารถใช้งานได้ภายใน 2 วัน ระยะเวลาในการจัดทำเว็บไซต์ 20 วัน (หลังได้รับข้อมูลครบถ้วนจากโรงเรียน)
5. เอกสารที่ต้องใช้ในการจดชื่อโดเมนเว็บไซต์โรงเรียน คือ หนังสืออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (ประทับตราพร้อมลงนาม)
โรงเรียนกุมุทมาส เมืองทอง นนทบุรี
www.kumutmas.ac.th
โรงเรียนอนุบาลรังสิมา บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
www.rangsima.ac.th
โรงเรียนตรีวิทยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
www.tw-school.ac.th
โรงเรียนอนุบาลมณียา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
www.maneeya.ac.th
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
www.chulamani.ac.th
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
www.apean.org
มหาเถรสมาคม
www.mahathera.org
โรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
ww.vitheebuddha.com
สถาบันวิปัสสนาธุระ
www.vipassanathai.org
ระบบสารสนเทศพระพุทธศาสนา ประเทศไทย
www.thaibuddhism.info
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
www.watprayoon.com
สำนักงานพระสอนศีลธรรม
www.krupra.net
บริษัท แอบโซลูท โพลิเมอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
ww.absolutepolymer.co.th
บริษัท โปร เอ็น เซิร์ฟ จำกัด บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
www.proenserv.com
บริษัท ส.แสงชัย พลาสแพ็ค จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
www.sscplaspack.co.th
บริษัท ทรุเทค แมชชินเนอรี่ จำกัด
www.truetechmachinery.co.th
บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด
www.upl.co.th
สำนักงาน เอ.พี.พี. การบัญชี (A.P.P. Accounting)
www.app-accounting.com
Josephine Louise Richard Limited
www.josephinelr.com
INTERNERGO BUSINESS SOLUTIONS CORP
www.ibscorphk.com
เทศบาลตำบลลำพญา จังหวัดนครปฐม
www.lamphayamunicipality.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
www.baanklang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ จังหวัดบึงกาฬ
www.tadokkam.go.th
สมาคมปลัด อปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
www.esanlocalgov.com
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ทำเว็บไซต์สำหรับโรงเรียน
โทร 0 2408 5748, 09 4486 9939 อีเมล์ schooljob@schooljob.in.th