ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
10,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-เมษายน-2540  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
2.67 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดี 
 
 
 
อังกฤษ
ดี  
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถสอนเต้นได้อย่างดี ได้ทุกรูปแบบ  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
สำหรับการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้ภาษาต่างประเทศเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของนักเรียนไทยมาก การที่นักเรียนไทยสามารถใช้ภาษาได้ดี ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานของของนักเรียนไทยที่ต้องเรียนอยู่แล้วจะต้องมีการพัฒนาภาษาให้ดีมากขึ้นเพื่อในอนาคตเราสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารหรือติดต่อกับชาวต่างชาติได้ ส่วนภาษาอื่นๆ เป็นการเรียนรู้หรือศึกษาหาความเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้และความสามารถของนักเรียนไทยให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันกับในอดีตไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าช่างแตกต่างกันมากเหลือเกิน เพราะสังคมปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า smartphone เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญลำดับที่ 5 ของการดำรงชีวิตของคนไทยก็เป็นได้ จะเห็นได้ว่าจากการที่ข้าพเจ้าได้ทำกานไผฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมาเป็นเวลา 1 ปี พบว่านักเรียนมีการใช้ smartphone เยอะมาก ซึ่งแตกต่างจากสังคมไทยในสมัยก่อนมาก ที่ไม่มี smartphone ที่หรูหราเหมือนกับสังคมไทยในปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์นั้นควรมีการปรับปรุงการใช้ให้เป็นเวลา ในช่วงที่เหมาะที่ควร และขัดการตารางเวลาให้เด็กไทยได้สนใจอ่านหนังสือให้มากขึ้นกว่าเดิม สังคมไทยจะได้เด็กไทยมีคุณภาพและสามารถนำพาประเทศไปสู่สากลโลกได้  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ความคิดทางการเป็นกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษาไทยนั้น ต้องอาศัยความคิดและปัญญาที่เราทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อครูที่จะต้องมีการคิดทางการสอนให้กับนักเรียนและใช้สติปัญญาที่มีในการอบรมและสั่งสอนนักเรียนอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการเพิ่มพูนทางปัญญาให้ดียิ่งๆขึ้นไปจากเดิม