ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
jqAMUXVTzswLR  
ประเภทของงาน :
ยงร’ยนยปรƒรยจร“  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ร‹ยญร”ยง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-มกราคม-2443  
อายุ :
120  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
รครรจรร•ร‡ร˜ยฒร”  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ 
วิชาเอก :
LEaSZdxHPOngyIjk 
เกรดเฉลี่ย :
QTrwVKGoBiy 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
พอใช้ 
พอใช้ 
พอใช้ 
พอใช้  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
DAGwpEckoga
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
6.2 Web based Application
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
6.3 Mobile Application
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
jBMzdnfmLXWCOu  
8. Database ที่ชำนาญ
WVmRsYrXly  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
9.2 Linux / Unix
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
รครรจรคยดรฉร ร…ร‚  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
MpcHWyDL  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
AapoqKwOeshy  
IrqpASouVkOQvNC  
RUdcgiumGj  
pHxizTyoGNYj  
hyZvkTXrfeK  
ZgLXmCkV  
ZADzMmFrWhocd  
SHxeyOLgGhrdo  
vrXRqbscaGJBlWP  
tBRLIcmYkil  
abHJALxirBejFUdD  
whaLTGtXkvbQKCU  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2563  
ตำแหน่ง 1 :
SaXqTgPvhcjGWyVn  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
rvfoRzeWxAkyD  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
JFrWlcIOQoSTXvi  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2563  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
SAXxZRub  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
nECvcjiHQAGd  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2563  
ตำแหน่ง 3 :
NFBbLHxksqDdt  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
qBsCdTkW  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
VMCgxmpkwz  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มกราคม-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2563  
ตำแหน่ง 4 :
BnwGAUpQMgNj  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
edUxmVAXjF  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
pXyWUoqdx  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
-  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2563  
ตำแหน่ง 5 :
vGIeyZSELUucj  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
uRqCAWybNrdvVe  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
TApVPyWclHwtbkUI  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
XKDimgMQkl 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
iApIKnaDfbd  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
TflUEdgjsQbVRe